Oddelek za družbene dejavnosti

VODJA ODDELKA

Anica Hribar

Tel.:07 620 55 90 

 

 • pripravlja strokovne podlage, daje pobude za sprejemanje in uresničevanje aktov občine, zagotavlja izvajanje vseh z zakoni in drugimi predpisi določenih nalog s področij: predšolske vzgoje, izobraževanja, socialnega varstva, zdravstva in lekarništva, kulture, športa, dela z mladimi, raziskovanja, še zlasti pa:
 • opravlja naloge v zvezi z ustanavljanjem in delovanjem javnih zavodov,
 • skrbi za investicijsko vzdrževanje in investicije v objekte ter tekoče vzdrževanje prostorov in opreme,
 • podpira delovanje neprofitnih organizacij, ustanov in društev v skladu z občinskimi akti,
 • potrjuje oziroma izdaja soglasja k sistemizacijam, kadrovskim načrtom in razvojnim načrtom javnih zavodov v okviru pristojnosti,
 • na področju predšolske vzgoje izvaja preračun ekonomskih cen in ugotavlja upravičenosti do znižanega plačila uporabnikov storitev,
 • na področju socialnega skrbstva izvaja regresiranje oskrbnin v zavodih, pomoči na domu, osebne pomoči, subvencioniranje stanarin, enkratne občinske denarne pomoči, javna dela,
 • zagotavlja prevoz osnovnošolcev in ugotavlja upravičenost do brezplačnih prevozov osnovnošolcev, štipendiranje,
 • zagotavlja pogoje za izvajanje ljubiteljske in profesionalne kulture, izvaja naloge s področja naravne in kulturne dediščine,
 • zagotavlja pogoje za izvajanje raziskovalne dejavnosti, podeljevanje inovacijskih nagrad,
 • zagotavlja pogoje za kakovostno preživljanje prostega časa mladih,
 • zagotavlja pogoje za izvajanje interesne in redne športne vadbe mladih, kakovostnega in vrhunskega športa, rekreacije ter športa invalidov, plavalno opismenjevanje, večjih projektov s področja športa,
 • skrbi za osnovno zdravstveno zavarovanje občanov brez dohodkov, skrbi za izvajanje nalog mrliško pregledne službe, deratizacij, skrbi za programe za promocijo zdravja in preventive.

 

SEZNAM VELJAVNIH PREDPISOV

OBRAZCI, ZAHTEVKI


Obrazci


natisni