Oddelek za družbene dejavnosti

VODJA ODDELKATel.:07 620 55 90 

 

Pripravlja strokovne podlage, daje pobude za sprejemanje in uresničevanje aktov občine, zagotavlja izvajanje vseh z zakoni in drugimi predpisi določenih nalog s področij: predšolske vzgoje, izobraževanja, socialnega varstva, zdravstva in lekarništva, kulture, športa, dela z mladimi, raziskovanja, še zlasti pa:

 • opravlja naloge v zvezi z ustanavljanjem in delovanjem javnih zavodov,
 • skrbi za investicijsko vzdrževanje in investicije v objekte ter tekoče vzdrževanje prostorov in opreme,
 • podpira delovanje neprofitnih organizacij, ustanov in društev v skladu z občinskimi akti,
 • potrjuje oziroma izdaja soglasja k sistemizacijam, kadrovskim načrtom in razvojnim načrtom javnih zavodov v okviru pristojnosti,
 • na področju predšolske vzgoje izvaja preračun ekonomskih cen in ugotavlja upravičenosti do znižanega plačila uporabnikov storitev,
 • na področju socialnega skrbstva izvaja regresiranje oskrbnin v zavodih, pomoči na domu, osebne pomoči, subvencioniranje stanarin, enkratne občinske denarne pomoči, javna dela,
 • zagotavlja prevoz osnovnošolcev in ugotavlja upravičenost do brezplačnih prevozov osnovnošolcev, štipendiranje,
 • zagotavlja pogoje za izvajanje ljubiteljske in profesionalne kulture, izvaja naloge s področja naravne in kulturne dediščine,
 • zagotavlja pogoje za izvajanje raziskovalne dejavnosti, podeljevanje inovacijskih nagrad,
 • zagotavlja pogoje za kakovostno preživljanje prostega časa mladih,
 • zagotavlja pogoje za izvajanje interesne in redne športne vadbe mladih, kakovostnega in vrhunskega športa, rekreacije ter športa invalidov, plavalno opismenjevanje, večjih projektov s področja športa,
 • skrbi za osnovno zdravstveno zavarovanje občanov brez dohodkov, skrbi za izvajanje nalog mrliško pregledne službe, deratizacij, skrbi za programe za promocijo zdravja in preventive.

 

SEZNAM VELJAVNIH PREDPISOV

 


Obrazci