Oddelek za gospodarske javne službe in gospodarske zadeve

VODJA ODDELKATel. : 07 620 5551

 

  

 

 • skrbi za ustreznost izvajanja gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja odpadne komunalne vode, zbiranja, prevoza, obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov, vzdrževanje občinskih cest, urejanje in čiščenje javnih površin, pokopališka in pogrebna dejavnost ter urejanje pokopališč, dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina,
 • skrbi za razvoj komunalne infrastrukture, zagotavljanje standardov in normativov pri izvajanju ter nadzor nad izvajanjem gospodarskih javnih služb,
 • upravlja in gospodari s komunalno infrastrukturo,
 • skrbi za vzpostavitev in obnovo podatkov o omrežju in objektih gospodarske javne infrastrukture,
 • izvaja investicijske naloge za posodobitev obstoječe komunalne infrastrukture in gradnjo nove,
 • skrbi za sanacijo plazov,
 • vodi in izvaja ukrepe za komunalno opremljanje zemljišč za gradnjo,
 • sklepa pogodbe o opremljanju zemljišč za gradnjo in skrbi za izvedbo obveznosti iz teh pogodb,
 • izvaja naloge za razvoj in pospeševanje kmetijstva,
 • izdaja soglasja za gradnjo vinskih kleti na kmetijskih zemljiščih,
 • skrbi za zagotavljanje pogojev za razvoj gospodarstva, razvoj in pospeševanje malega gospodarstva, obrti, turizma, podjetništva in ostalih gospodarskih dejavnosti,
 • sprejema prijave za popis škode na objektih, komunalni infrastrukturi, kmetijskih zemljiščih, tekoči kmetijski proizvodnji in živalih po naravnih nesrečah ter izvaja sanacijske programe za odpravo posledic,
 • izvaja javne razpise za dodelitev subvencij na področju kmetijstva, podjetništva, turizma in učinkovite rabe energije,
 • skrbi za namensko porabo sredstev iz naslova koncesijske dajatve od lova,
 • skrbi za izvajanje javne službe skrbi za zapuščene živali,
 • gospodari s poslovnimi prostori in jih oddaja v najem,
 • izdaja projektne pogoje in soglasja za gradnjo objek­tov,
 • izdaja dovoljenja in služnostno pravico za posege na javne površine in javno infrastrukturo,
 • ter izvaja ureditve grajenega javnega dobrega (npr. ceste).

 

SEZNAM VELJAVNIH PREDPISOV

 

LOKALNI ENERGETSKI KONCEPT OBČINE BREŽICE

 

OPERATIVNI PROGRAM...


Obrazci