Oddelek za prostorsko načrtovanje in razvoj

VODJA ODDELKA

Tel.:07 620 5531

 

 • sodeluje pri usmerjanju prostorskega razvoja občine z določanjem ciljev in usmeritev za urejanje prostora v občini ob upoštevanju državnih usmeritev za urejanje prostora na lokalni ravni,
 • sodeluje pri predpisovanju podrobnejših meril in pogojev za urejanje prostora na območju občine,
 • sodeluje pri načrtovanju prostorskih ureditev na območju občine,
 • sodeluje pri izvajanju prostorskih ukrepov za uresničevanje občinskih prostorskih aktov,
 • vodi zbirke prostorskih podatkov iz pristojnosti oddelka ter hrani prostorske akte in zagotavlja javno dostopnost do prostorskih aktov,
 • spremlja stanje na področju urejanja prostora,
 • vodi postopke sprejemanja prostorskih aktov,
 • izdaja lokacijske informacije, potrdil o namenski rabi prostora, statusu parcel, potrdil o parcelaciji stavbnih zemljišč,
 • izvaja priglasitve udeležbe v postopkih izdajanja gradbenega dovoljenja,
 • daje strokovne informacije občanom iz svojega delokroga,
 • predlaga obrazložitve prostorski aktov,
 • predlaga začasne ukrepe za zavarovanje urejanja prostora,
 • predlaga območja predkupne pravice občine,
 • izvaja komasacije stavbnih zemljišč,
 • vodi in izvaja ukrepe aktivne zemljiške politike in opremljanja zemljišč,
 • skrbi za učinkovito in sodobno računalniško obdelavo podatkov za občinsko upravo,
 • vodi pravne zadeve pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Brežice in izvaja v zvezi s tem povezane naloge,
 • vodi evidence in ureja nepremičninska stanja Občine Brežice,
 • uveljavlja predkupno pravico občine,
 • izvaja postopke pri razlastitvi,
 • izvaja ukrepe pri prenovi,
 • izdaja odločbe za plačilo komunalnega prispevka,
 • vodi postopke pri nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč,
 • izvaja pravno ureditev grajenega javnega dobra,
 • sprejema programe opremljanja stavbnih zemljišč v postopku sprejemanja izvedbenega prostorskega akta,
 • sodeluje pri vzpostavitvi prostorskega informacijskega sistema,
 • sodeluje pri zakoličenju objektov in izvajanju ostalih geodetskih storitev,
 • pripravlja projektne dokumentacije za investicije občinskega pomena,
 • spremlja in sodeluje pri pripravi dokumentacije in izvajanju posegov državnega pomena v občini.  

________________________________________________________________________

SEZNAM VELJAVNIH PROSTORSKIH IN DRUGIH AKTOV:

 

________________________________________________________________________

SEZNAM URADNIH OBJAV V POSTOPKIH PRIPRAVE PROSTORSKIH AKTOV: 

Sklepi o začetku priprave občinskih prostorskih aktov:

 

Sklepi o začetku priprave državnih prostorskih aktov:

 

Javna naznanila o javnih razgrnitvah in javnih obravnavah prostorskih aktov: 

 

Stališča do pripomb v javnih razgrnitvah prostorskih aktov: 

________________________________________________________________________

SEZNAM NEPREMIČNIN, NAMENJENIH PRODAJI:

Seznam

Vloga za odkup

________________________________________________________________________


Obrazci