Oddelek za splošne in pravne zadeve

VODJA ODDELKA

Tel.: 07 620 5510

 

  • opravlja organizacijske ter administrativno-tehnične naloge za občinski svet in delovna telesa občinskega sveta,
  • opravlja organizacijske ter administrativno-tehnične naloge za direktorja občinske uprave,
  • skrbi za pregled delovnih gradiv in drugih aktov, ki jih sprejema župan in občinski svet,
  • izvaja opravila, potrebna za izvajanje nalog pri posameznih krajevnih skupnostih, ob sodelovanju predstavnikov krajevnih skupnosti,
  • opravlja naloge v zvezi z volitvami, referendumi in imenovanji za celotno občino,
  • opravlja pravno svetovalne naloge za organe občine,
  • opravlja splošno kadrovske in organizacijsko tehnične naloge za občinsko upravo,
  • izvaja naloge v zvezi s sistemom plač zaposlenih v občinski upravi in organizacijo dela,
  • opravlja naloge glavne pisarne.

 

SEZNAM VELJAVNIH PREDPISOV