Zaščita in reševanje

Zaščita in reševanje
Cesta prvih borcev 18, p.p. 132
8250 Brežice

Tel.: 07 620 55 06
Fax: 07 499 00 52

e-pošta:


Zaščita in reševanje – predstavitev in naloge

Sistem zaščite in reševanja je na podlagi Zakona za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami organiziran in je vključen v sistem nacionalne varnosti (poleg obrambnega sistema in varnostnega sistema). V državi je varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami organizirano kot enoten in celovit sistem. Vse reševalne službe in druge namensko organizirane enote za zaščito in reševanje se povezujejo v organizacijsko in funkcionalno enoten sistem. Težišče delovanja je na lokalni ravni, kjer občina ureja in izvaja varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter organizira in vodi zaščito, reševanje in pomoč na svojem območju.


Občina v skladu s Statutom Občine Brežice ureja:

 • varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, določi in organizira delo v vojni,
 • vodi sile za zaščito, reševanje in pomoč,
 • pospešuje osebno in vzajemno zaščito prebivalcev ter dejavnosti za preprečevanje in ublažitev posledic naravnih in drugih nesreč,
 • organizira, usposablja in opremlja občinske enote, službe in druge operativne sestave za zaščito, reševanje in pomoč,
 • organizira požarno službo, ko je razglašena povečana nevarnost požarov v naravnem okolju ter izvaja ukrepe za  varstvo pred požari,
 • organizira sistem alarmiranja,
 • zagotavlja nujna sredstva za začasno nastanitev in oskrbo ogroženih prebivalcev,
 • vzdržuje sredstva za zaščito, reševanje in pomoč,
 • omogoča pogoje za razvoj dejavnosti varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
 • zagotavlja in organizira zaščito, reševanje in pomoč ob naravnih in drugih nesrečah ter usposabljanje prebivalcev in pripadnikov CZ za osebno in vzajemno zaščito oz. reševanje in pomoč.

 

Občinski svet v skladu z nalogami občine ureja in izvaja varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami na svojem območju, sprejema letne programe zagotavljanja sredstev za izvajanje nalog zaščite, reševanja in pomoči, zagotavlja varstvo pred požarom ter ureja, upravlja in skrbi za gasilsko javno službo.

Župan skrbi za izvajanje priprav za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, sprejme načrte zaščite in reševanja, skrbi za izvajanje za preprečitev in zmanjšanje posledic naravnih in drugih nesreč, vodi zaščito, reševanje in pomoč ter odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč, skrbi za obveščanje prebivalstva o nevarnostih, stanju varstva in sprejetih zaščitnih ukrepih.

Poveljnik Civilne zaščite, ki ga imenuje župan, vodi zaščito, reševanje in pomoč ob naravnih in drugih nesrečah. Za strokovno pomoč pri vodenju ter za opravljanje drugih operativno-strokovnih nalog zaščite, reševanja in pomoči je organiziran Občinski štab CZ.

Občinski štab CZ  ima določeno število članov, ki se imenujejo iz vrst strokovnjakov ter predstavnikov tistih organov, organizacij in služb, ki sodelujejo pri zaščiti, reševanju in pomoči v skladu z načrti zaščite in reševanja. Delo štaba vodi poveljnik CZ, v njegovi odsotnosti pa namestnik poveljnika.
 

Strokovni delavec za zaščito in reševanje opravlja upravne, strokovne in druge naloge zaščite in reševanja v pristojnosti občine. Glavne naloge so: izdelava ocen ogroženosti ter načrtov zaščite in reševanja, izdelava programov in letnih načrtov varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter organiziranje, opremljanje in usposabljanje občinskih sil za zaščito, reševanje in pomoč.

Sile za zaščito, reševanje in pomoč ob naravnih in drugih nesrečah v Občini Brežice so:

 • Občinski štab CZ, sektorski štabi CZ, poverjeniki CZ v krajevnih skupnostih,
 • enote in službe CZ (ekipe prve pomoči, tehnično reševalna enota, oddelek za radiološko, kemijsko in biološko dekontaminacijo, služba za podporo),
 • javna gasilska služba,
 • enote, službe in drugi operativni sestavi gospodarskih družb, zavodov in drugih organizacij in  sile zaščite in reševanja po pogodbi. 

 

Pravna podlaga:

 • Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur.l. RS, št. 51/06- uradno prečiščeno besedilo in 97/10),
 • Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur.l. RS, št. 92/07, 54/09 in 23/11),
 • Uredba o merilih za organiziranje in opremljanje Civilne zaščite (Ur.l. RS, št. 15/00, 88/00 in 24/01- popr.),
 • Uredba o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur.l. RS, št. 24/12)
 • Pravilnik o evidenci, razporejanju in pozivanju pripadnikov Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. l. RS, št. 40/09) s prilogami,
 • Odredba o merilih za organiziranje in opremljanje Civilne zaščite (Ur.l. RS, št. 15/00, 88/00 in 24/01- popr.),
 • Uredba o organizaciji in delovanju sistema opazovanja, obveščanja in alarmiranja (Ur. l. RS, št. 105-5220/2007)
 • Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil a zaščito, reševanje in pomoč  (Uradni list RS, št. 92/07, 54/09 in 23/11)
 • Uredba o kriterijih za razporejanje državljanov (Uradni list RS, št. 80/04)
 • Uredba o sredstvih in opremi za osebno in skupinsko zaščito (Uradni list RS, št. 116/03)
 • Uredba o oznakah v Civilni zaščiti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 114/03, 122/07 in 98/11)
 • Uredba o metodologiji za ocenjevanje škode (Uradni list RS, št. 67/03, 79/04, 33/05, 81/06 in 68/08)
 • Odredba o merilih za opremljanje članov štaba Civilne zaščite Republike Slovenije in štabov Civilne zaščite regij z oborožitvijo za osebno zaščitoUradni list RS, št. 26/2000
 • Uredba o merilih za organiziranje, opremljanje in usposabljanje Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomočUradni list RS, št. 18/1996, 22/1999 (Uradni list RS, št. 18/96 in 22/99)
 • Uredba o metodologiji za ocenjevanje škode (Uradni list RS, št. 67/03, 79/04, 33/05, 81/06 in 68/08)

ODLOK O VARSTVU PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI NA OBMOČJU OBČINE BREŽICE

Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju občine Brežice.pdf

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju Občine Brežice.pdf


OCENA OGROŽENOSTI OBČINE BREŽICE ZARADI JEDRSKE ALI RADIOLOŠKE NEVARNOSTI

Ocena ogroženosti občine Brežice zaradi jedrske ali radiološke nevarnosti

OCENA OGROŽENOSTI OBČINE BREŽICE ZARADI NEVARNOSTI ŽELEZNIŠKE NESREČE

Ocena ogroženosti občine Brežice zaradi nevarnosti železniške nesreče

OCENA OGROŽENOSTI OBČINE BREŽICE ZARADI NEVARNOSTI MNOŽIČNE NESREČE NA AVTOCESTI

Ocena ogroženosti občine Brežice zaradi nevarnosti množične nesreče na avtocesti

OCENA OGROŽENOSTI OBČINE BREŽICE ZARADI NEVARNOSTI POPLAV

Ocena ogroženosti občine Brežice zaradi nevarnosti poplav

OCENA OGROŽENOSTI OBČINE BREŽICE ZARADI NEVARNOSTI POJAVA POSEBNO NEVARNIH BOLEZNI ŽIVALI

Ocena ogroženosti občine Brežice zaradi nevarnosti pojava posebno nevarnih bolezni živali
 

OCENA OGROŽENOSTI OBČINE BREŽICE ZARADI NEVARNOSTI POTRESA

Ocena ogroženosti občine Brežice zaradi nevarnosti potresa.pdf

OCENA OGROŽENOSTI OBČINE BREŽICE ZARADI NEVARNOSTI NESREČE ZRAKOPLOVA

Ocena ogroženosti občine Brežice zaradi nevarnosti nesreče zrakoplova.pdf

OCENA OGROŽENOSTI OBČINE BREŽICE ZARADI NEVARNOSTI TERORISTIČNEGA NAPADA

Ocena ogroženosti občine Brežice zaradi nevarnosti terorističnega napada.pdf

OBČINSKI NAČRT ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB JEDRSKI ALI RADIOLOŠKI NESREČI V OBČINI BREŽICE 

JAVNO NAZNANILO

V skladu s četrtim odstavkom 46. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 - uradno prečiščeno besedilo, 97/10) in drugim odstavkom 17. člena Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, št. 24/12) organ Občinske uprave Občine Brežice, ki je pristojen za izdelavo načrtov zaščite in reševanja, objavlja javno naznanilo za javno predstavitev Občinskega načrta zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči v občini Brežice - verzija 3.0.

Javna predstavitev se izvede z objavo Občinskega načrta zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči v občini Brežice - verzija 3.0 na internetni strani Občinske uprave Občine Brežice. Objava traja ves čas veljavnosti predmetnega načrta. Predmetni načrt je javnosti na voljo tudi na vpogled v pisarni svetovalca za področje zaščite in reševanja, v stavbi Občinske uprave Občine Brežice, Cesta prvih borcev 18 v Brežicah, po predhodni najavi.

Občinski načrt zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči v občini Brežice

Poti evakuacije za naselja v okolici NEK

OBČINSKI NAČRT ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB ŽELEZNIŠKI NESREČI V OBČINI BREŽICE

JAVNO NAZNANILO

V skladu s četrtim odstavkom 46. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 - uradno prečiščeno besedilo, 97/10) in drugim odstavkom 17. člena Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, št. 24/12) organ Občinske uprave Občine Brežice, ki je pristojen za izdelavo načrtov zaščite in reševanja, objavlja javno naznanilo za javno predstavitev Občinskega načrta zaščite in reševanja ob železniški nesreči v občini Brežice - verzija 2.0.

Javna predstavitev se izvede z objavo Občinskega načrta zaščite in reševanja ob železniški nesreči v občini Brežice - verzija 2.0 na internetni strani Občinske uprave Občine Brežice. Objava traja ves čas veljavnosti predmetnega načrta. Predmetni načrt je javnosti na voljo tudi na vpogled v pisarni svetovalca za področje zaščite in reševanja, v stavbi Občinske uprave Občine Brežice, Cesta prvih borcev 18 v Brežicah, po predhodni najavi. 

Občinski načrt zaščite in reševanja ob železniški nesreči v občini Brežice - verzija 2.0.pdf

OBČINSKI NAČRT ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB MNOŽIČNI NESREČI NA AVTOCESTI V OBČINI BREŽICE

JAVNO NAZNANILO

V skladu s četrtim odstavkom 46. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 - uradno prečiščeno besedilo, 97/10) in drugim odstavkom 17. člena Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, št. 24/12) organ Občinske uprave Občine Brežice, ki je pristojen za izdelavo načrtov zaščite in reševanja, objavlja javno naznanilo za javno predstavitev Občinskega načrta zaščite in reševanja ob množični nesreči na avtocesti v občini Brežice - verzija 1.0.

Javna predstavitev se izvede z objavo Občinskega načrta zaščite in reševanja ob množični nesreči na avtocesti v občini Brežice - verzija 1.0 na internetni strani Občinske uprave Občine Brežice. Objava traja ves čas veljavnosti predmetnega načrta. Predmetni načrt je javnosti na voljo tudi na vpogled v pisarni svetovalca za področje zaščite in reševanja, v stavbi Občinske uprave Občine Brežice, Cesta prvih borcev 18 v Brežicah, po predhodni najavi. 

Občinski načrt zaščite in reševanja ob množični nesreči na avtocesti v občini Brežice.pdf

OBČINSKI NAČRT ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB POJAVU POSEBNO NEVARNIH BOLEZNI ŽIVALI V OBČINI BREŽICE

JAVNO NAZNANILO

V skladu s četrtim odstavkom 46. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 - uradno prečiščeno besedilo, 97/10) in drugim odstavkom 17. člena Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, št. 24/12) organ Občinske uprave Občine Brežice, ki je pristojen za izdelavo načrtov zaščite in reševanja, objavlja javno naznanilo za javno predstavitev Občinskega načrta zaščite in reševanja ob pojavu posebno nevarnih bolezni živali v občini Brežice - verzija 1.0.

Javna predstavitev se izvede z objavo Občinskega načrta zaščite in reševanja ob pojavu posebno nevarnih bolezni živali v občini Brežice - verzija 1.0 na internetni strani Občinske uprave Občine Brežice. Objava traja ves čas veljavnosti predmetnega načrta. Predmetni načrt je javnosti na voljo tudi na vpogled v pisarni svetovalca za področje zaščite in reševanja, v stavbi Občinske uprave Občine Brežice, Cesta prvih borcev 18 v Brežicah, po predhodni najavi. 

 Občinski načrt zaščite in reševanja ob pojavu posebno nevarnih bolezni živali v občini Brežice.pdf

OBČINSKI NAČRT ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB POPLAVAH V OBČINI BREŽICE

JAVNO NAZNANILO

V skladu s četrtim odstavkom 46. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 - uradno prečiščeno besedilo, 97/10) in drugim odstavkom 17. člena Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, št. 24/12) organ Občinske uprave Občine Brežice, ki je pristojen za izdelavo načrtov zaščite in reševanja, objavlja javno naznanilo za javno predstavitev Občinskega načrta zaščite in reševanja ob poplavah v občini Brežice - verzija 2.0.

Javna predstavitev se izvede z objavo Občinskega načrta zaščite in reševanja ob poplavah v občini Brežice - verzija 2.0 na internetni strani Občinske uprave Občine Brežice. Objava traja ves čas veljavnosti predmetnega načrta. Predmetni načrt je javnosti na voljo tudi na vpogled v pisarni svetovalca za področje zaščite in reševanja, v stavbi Občinske uprave Občine Brežice, Cesta prvih borcev 18 v Brežicah, po predhodni najavi. 

Občinski načrt zaščite in reševanja ob poplavah v občini Brežice.pdf

OBČINSKI NAČRT ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB POTRESU V OBČINI BREŽICE

JAVNO NAZNANILO

V skladu s četrtim odstavkom 46. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 - uradno prečiščeno besedilo, 97/10) in drugim odstavkom 17. člena Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, št. 24/12) organ Občinske uprave Občine Brežice, ki je pristojen za izdelavo načrtov zaščite in reševanja, objavlja javno naznanilo za javno predstavitev Občinskega načrta zaščite in reševanja ob potresu v občini Brežice - verzija 3.0.

Javna predstavitev se izvede z objavo Občinskega načrta zaščite in reševanja ob potresu v občini Brežice - verzija 3.0 na internetni strani Občinske uprave Občine Brežice. Objava traja ves čas veljavnosti predmetnega načrta. Predmetni načrt je javnosti na voljo tudi na vpogled v pisarni svetovalca za področje zaščite in reševanja, v stavbi Občinske uprave Občine Brežice, Cesta prvih borcev 18 v Brežicah, po predhodni najavi. 

Občinski načrt zaščite in reševanja ob potresu v občini Brežice - verzija 3.0.pdf

OBČINSKI NAČRT ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB NESREČI ZRAKOPLOVA V OBČINI BREŽICE

JAVNO NAZNANILO

V skladu s četrtim odstavkom 46. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 - uradno prečiščeno besedilo, 97/10) in drugim odstavkom 17. člena Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, št. 24/12) organ Občinske uprave Občine Brežice, ki je pristojen za izdelavo načrtov zaščite in reševanja, objavlja javno naznanilo za javno predstavitev Občinskega načrta zaščite in reševanja ob nesreči zrakoplova v občini Brežice - verzija 1.0.

Javna predstavitev se izvede z objavo Občinskega načrta zaščite in reševanja ob nesreči zrakoplova v občini Brežice - verzija 1.0 na internetni strani Občinske uprave Občine Brežice. Objava traja ves čas veljavnosti predmetnega načrta. Predmetni načrt je javnosti na voljo tudi na vpogled v pisarni svetovalca za področje zaščite in reševanja, v stavbi Občinske uprave Občine Brežice, Cesta prvih borcev 18 v Brežicah, po predhodni najavi. 

Občinski načrt zaščite in reševanja ob nesreči zrakoplova v občini Brežice.pdf

OBČINSKI NAČRT ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB UPORABI OROŽIJ ALI SREDSTEV ZA MNOŽIČNO UNIČEVANJE V TERORISTIČNE NAMENE OZIROMA TERORISTIČNEM NAPADU S KLASIČNIMI SREDSTVI V OBČINI BREŽICE

JAVNO NAZNANILO

V skladu s četrtim odstavkom 46. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 - uradno prečiščeno besedilo, 97/10) in drugim odstavkom 17. člena Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, št. 24/12) organ Občinske uprave Občine Brežice, ki je pristojen za izdelavo načrtov zaščite in reševanja, objavlja javno naznanilo za javno predstavitev Občinskega načrta zaščite in reševanja ob uporabi orožij ali sredstev za množično uničevanje v teroristične namene oziroma terorističnem napadu s klasičnimi sredstvi v občini Brežice - verzija 2.0.

Javna predstavitev se izvede z objavo Občinskega načrta zaščite in reševanja ob uporabi orožij ali sredstev za množično uničevanje v teroristične namene oziroma terorističnčem napadu s klasičnimi sredstvi v občini Brežice - verzija 2.0 na internetni strani Občinske uprave Občine Brežice. Objava traja ves čas veljavnosti predmetnega načrta. Predmetni načrt je javnosti na voljo tudi na vpogled v pisarni svetovalca za področje zaščite in reševanja, v stavbi Občinske uprave Občine Brežice, Cesta prvih borcev 18 v Brežicah, po predhodni najavi. 

Občinski načrt zaščite in reševanja ob uporabi orožij ali sredstev za množično uničevanje v teroristične namene...v občini Brežice.pdf

POROČILO O VAJI "VAJA - EVAKUACIJA IZ STAVBE DOMA KULTURE BREŽICE OB POŽARU 2016" IZVEDENE 26.01.2016

Na podlagi drugega odstavka 26. člena Pravilnika o vajah na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 104/08) Občinska uprava Občine Brežice objavlja na spletni strani organizatorja vaje Poročilo o vaji "Vaja - evakuacija iz stavbe Doma kulture Brežice ob požaru 2016", ki je bila izvedena 26.01.2016.

Poročilo o vaji,scan.pdf