Uradne objave

LetoMesec
201512345       
2014123456789101112
2013123456789101112
2012123456789101112
2011123456789101112
2010123456789101112
2009123456789101112
2008123456789101112
2007123456789101112
2006123456789101112
2005123456789101112
2004123456789101112
2003123456789101112
2002123456789101112
2001123456789101112
2000123456789101112
1999123456789101112
1998123456789101112
1997123456789101112
1996123456789101112
1995123456789101112
1994123456789101112
1993123456789101112
1992123456789101112
1991123456789101112


DatumNaslov
08.05.2015Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o socialno varstvenih pomočeh iz sredstev proračuna Občine Brežice
08.05.2015Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega zavoda Zavod za šport Brežice
08.05.2015Pravilnik o spremembi Pravilnika o oddaji poslovnih prostorov v najem
17.04.2015Zaključni račun proračuna Občine Brežice za leto 2014
17.04.2015Odlok o proračunu Občine Brežice za leto 2015
17.04.2015Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje razpršene poselitve Velike Malence – Ap 1143
10.04.2015Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje razpršene poselitve Koritno – Ap 270
13.03.2015Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o obvezni, splošni in občasni deratizaciji na območju Občine Brežice
13.03.2015Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi starega mestnega jedra Brežice za kulturni in zgodovinski spomenik
13.03.2015Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju vzgojno-varstvenega zavoda Brežice v javni vzgojno-varstveni zavod Vrtec Mavrica Brežice
13.03.2015Sklep o prenehanju veljavnosti Pravil o podrobnejših pogojih za vpis učencev v šole izven njihovega šolskega okoliša
27.02.2015Razpis nadomestnih volitev člana Občinskega sveta Občine Brežice v četrti volilni enoti
20.02.2015Sklep o začasnem financiranju Občine Brežice v obdobju april–junij 2015
20.02.2015Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih Občine Brežice
05.01.2015Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Trnje – Kregarjeva ulica
29.12.2014Odlok o razglasitvi enote kulturne dediščine Velika Dolina – Cerkev Marijinega vnebovzetja za kulturni spomenik lokalnega pomena
29.12.2014Pravilnik o izvedbi javnega razpisa za zagotavljanje sredstev iz proračuna Občine Brežice za sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih programov
29.12.2014Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
22.12.2014Pravilnik o plačah in plačilih za opravljanje funkcije funkcionarjev, plačilih članom delovnih teles, članom drugih organov, komisij in strokovnih organov ter o povračilih stroškov in drugih prejemkih
22.12.2014Poročilo o izidu ponovnih volitev v Svet krajevne skupnosti Križe
123456789 >>


natisni