DatumNaslov
28.12.2007 Sklep o začetku izdelave občinskega podrobnega prostorskega načrta – Stanovanjska soseska Cholewa
14.12.2007 Sklep o začasnem financiranju javne porabe v Občini Brežice za leto 2008
14.12.2007 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za podjetništvo in turizem Brežice
13.11.2007 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu UND 5 in UND 4 Dobova
19.10.2007 Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1887/15, 1887/21, 1887/23 in 1887/24, vse k.o. Čatež
19.10.2007 Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1581/2 – pot v izmeri 169 m2, k.o. Cerina
19.10.2007 Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na parc. št. 1082/3 k.o. Podgorje
19.10.2007 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu ob Cesti svobode – jug v Brežicah – na območju prostorske enote Marof – kare II
19.10.2007 Odlok o spremembi Odloka o komunalnem prispevku v Občini Brežice
12.10.2007 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2007
07.09.2007 Sklep o začetku postopka izdelave sprememb in dopolnitev UN: Mestno jedro – Brežice del kareja K
07.09.2007 Odlok o razglasitvi Kelharjevega toplarja za kulturni spomenik lokalnega pomena z lastnostmi etnološkega spomenika
07.08.2007 Sklep o nadaljevanju priprave prostorskih aktov Občine Brežice – sprememb in dopolnitev Dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Brežice za obdobje 1986–2000 in Prostorskega načrta Občine Brežice
03.08.2007 Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Brežice za programsko obdobje 2007–2013
27.07.2007 Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Čistilna naprava Globoko (OLN ČN Globoko)
20.07.2007 Sklep o potrditvi nadstandardne sistemizacije v vrtcih Občine Brežice
16.07.2007 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Mavrica Brežice
16.07.2007 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Brežice
16.07.2007 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Velika Dolina
16.07.2007 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Artiče
1 23


LetoMesec
201612
2015123456789101112
2014123456789101112
2013123456789101112
2012123456789101112
2011123456789101112
2010123456789101112
2009123456789101112
2008123456789101112
2007123456789101112
2006123456789101112
2005123456789101112
2004123456789101112
2003123456789101112
2002123456789101112
2001123456789101112
2000123456789101112
1999123456789101112
1998123456789101112
1997123456789101112
1996123456789101112
1995123456789101112
1994123456789101112
1993123456789101112
1992123456789101112
1991123456789101112
 
Izpis vseh sporočil