V obravnavi

Veljavni akti


Objave v uradnem listu

DatumNaslov
17.06.2016Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje BRŽ 30 za potrebe razvoja obstoječe dejavnosti
10.06.2016Razpis nadomestnih volitev članov sveta Krajevne skupnosti Bizeljsko
03.06.2016Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko gradnjo Gornji Lenart, del območja GOL – 06
27.05.2016Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja CEK-11
23.05.2016Odlok o razglasitvi nepremičnega kulturnega spomenika Dednja vas – Cerkev sv. Križa za kulturni spomenik lokalnega pomena
23.05.2016Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje razpršene poselitve Bračna vas – Ap 1475
13.05.2016Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje razpršene poselitve Stara Vas – Ap 1376
09.05.2016Cenik potrjenih cen omrežnine pri gospodarski javni službi oskrbe s pitno vodo
09.05.2016Cenik zaračunanih cen omrežnine pri gospodarski javni službi oskrbe s pitno vodo zmanjšanih za subvencije uporabnikom gospodinjstev in izvajalcem nepridobitnih dejavnosti
06.05.2016Sklep o vzpostavitvi statusa javnega dobra
06.05.2016Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
06.05.2016Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za gostinski objekt z vinsko kletjo – Vrhovska vas
06.05.2016Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za območje razpršene poselitve Koritno – Ap 270
22.04.2016Sklep o uskladitvi cene storitev »Pomoč družini na domu« za leto 2016
22.04.2016Zaključni račun proračuna Občine Brežice za leto 2015
22.04.2016Poslovnik Nadzornega odbora Občine Brežice
15.04.2016Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za čistilno napravo Artiče – OPPN ČN Artiče
11.04.2016Sklep o preklicu Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za objekt vinske kleti z gostinskim delom – Vrhovska vas
08.04.2016Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje razvoja obstoječe kmetije Mali vrh
23.02.2016Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje razpršene poselitve Dolenja vas – Ap 1247
<< 123456789 >>


LetoMesec
20191234567891011
2018123456789101112
2017123456789101112
2016123456789101112
2015123456789101112
2014123456789101112
2013123456789101112
2012123456789101112
2011123456789101112
2010123456789101112
2009123456789101112
2008123456789101112
2007123456789101112
2006123456789101112
2005123456789101112
2004123456789101112
2003123456789101112
2002123456789101112
2001123456789101112
2000123456789101112
1999123456789101112
1998123456789101112
1997123456789101112
1996123456789101112
1995123456789101112
1994123456789101112
1993123456789101112
1992123456789101112
1991123456789101112
 
Izpis vseh sporočil