V obravnavi

Veljavni akti


Objave v uradnem listu

DatumNaslov
09.11.2015Sklep o prenehanju veljavnosti Navodila za predstavnike Občine Brežice v organih upravljanja javnih zavodov, skladov in agencij ter drugih organizacijah
06.11.2015Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta, PPIP Artiče sever, del ART 17 in Rajec, del RAJ 04 – skrajšani postopek
23.10.2015Sklep o prekategorizaciji občinskih stanovanj
23.10.2015Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko območje Artiče Jug, ART-09
23.10.2015Odlok spremembah in dopolnitvah Odloka o financiranju krajevnih skupnosti v Občini Brežice
16.10.2015Sklep o imenovanju podžupana Občine Brežice
16.10.2015Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta za širitev naselja Mali Vrh, MAV-01-jug
16.10.2015Odlok o spremembah Odloka o socialno varstvenih pomočeh iz sredstev proračuna Občine Brežice
16.10.2015Odlok o programu opremljanja in podlagah ter merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Brežice
16.10.2015Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Brežice
16.10.2015Odlok o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Jožeta Toporišiča Dobova (uradno prečiščeno besedilo – UPB2)
09.10.2015Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Jožeta Toporišiča Dobova
09.10.2015Odlok o spremembi Odloka o občinskih javnih cestah ter drugih javnih površinah v Občini Brežice
09.10.2015Odlok o spremembi Odloka o javni razsvetljavi v Občini Brežice
29.09.2015Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za turistični kompleks Bizeljsko
28.09.2015Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje razpršene poselitve Velike Malence 2 – Ap 1143 (v nadaljevanju OPPN)
07.08.2015Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dobova
03.07.2015Cenik potrjenih cen javne infrastrukture pri gospodarski javni službi zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov
03.07.2015Cenik zaračunanih cen javne infrastrukture pri gospodarski javni službi zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov zmanjšanih za subvencije uporabnikom gospodinjstev in izvajalcem nepridobitnih dejavnosti
26.06.2015Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za Terme Čatež – širitev tematskih vsebin
<< 2345678910 >>


LetoMesec
20191234567891011
2018123456789101112
2017123456789101112
2016123456789101112
2015123456789101112
2014123456789101112
2013123456789101112
2012123456789101112
2011123456789101112
2010123456789101112
2009123456789101112
2008123456789101112
2007123456789101112
2006123456789101112
2005123456789101112
2004123456789101112
2003123456789101112
2002123456789101112
2001123456789101112
2000123456789101112
1999123456789101112
1998123456789101112
1997123456789101112
1996123456789101112
1995123456789101112
1994123456789101112
1993123456789101112
1992123456789101112
1991123456789101112
 
Izpis vseh sporočil