Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1887/15, 1887/21, 1887/23 in 1887/24, vse k.o. Čatež

Datum: 19.10.2007
Vir: Občina Brežice
Rubrika: Uradne objave

vsebina objave