Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1581/2 – pot v izmeri 169 m2, k.o. Cerina

Datum: 19.10.2007
Vir: Občina Brežice
Rubrika: Uradne objave

vsebina objave