Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na parc. št. 1082/3 k.o. Podgorje

Datum: 19.10.2007
Vir: Občina Brežice
Rubrika: Uradne objave

vsebina objave