Sklep o javni razgrnitvi spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Brežice za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega plana Občine Brežice za obdobje 1986-1990 za: I. - območje izkoriščanja gramoza v k.o. Šentlenart in

Datum: 05.09.2003
Vir: Občina Brežice
Rubrika: Uradne objave

vsebina objave