Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o usklajenosti prostorsko izvedbenih in drugih prostorskih aktov s prostorskimi sestavinami dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Brežice za obdobje od leta 1986-2000

Datum: 18.06.2003
Vir: Občina Brežice
Rubrika: Uradne objave

vsebina objave