Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Brežice za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Brežice za obdobje 1986-1990 za - območje izkoriščanja gramoza v Šentlenartu in sklad

Datum: 22.08.2002
Vir: Občina Brežice
Rubrika: Uradne objave

vsebina objave