Sklep o ukinitvi javnega dobra, vzpostavitvi javnega dobra in zamenjavi parcel v k.o. Zakot in k.o. Trnje

Datum: 04.10.2001
Vir: Občina Brežice
Rubrika: Uradne objave

vsebina objave