Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Brežice za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega plana na območju Občine Brežice za poselitev - dopolnjenega v letu 1998

Datum: 11.12.1998
Vir: Občina Brežice
Rubrika: Uradne objave

vsebina objave