Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za čistilno napravo Artiče – OPPN ČN Artiče

Datum: 15.04.2016
Vir: Občina Brežice
Rubrika: Uradne objave

vsebina objave