Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje razpršene poselitve Stara Vas – Ap 1376

Datum: 13.05.2016
Vir: Občina Brežice
Rubrika: Uradne objave

vsebina objave