V obravnavi

Veljavni akti


Objave v uradnem listu

DatumNaslov
30.12.2002 Poročilo o izidu volitev v svete krajevnih skupnosti v Občini Brežice
30.12.2002 Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta občine Brežice na lokalnih volitvah 2002
30.12.2002 Poročilo o izidu volitev za župana Občine Brežice
19.12.2002 Program priprave za spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Šentlenart
19.12.2002 Program priprave za spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta ob Cesti svobode - jug v Brežicah
18.12.2002 Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Brežice za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega plana Občine Brežice za obdobje 1986-1990 za avtocesto na odseku Smednik-Krška vas v letu 2002
13.12.2002 Program priprave za lokacijski načrt - čistilna naprava Brežice
04.12.2002 Sklep o začasnem financiranju javne porabe v Občini Brežice za leto 2003
28.11.2002 Sklep o sprejemu programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja zazidalni načrt za Gospodarski terminal Obrežje
22.11.2002 Razpis ponovnih volitev v Občinski svet občine Brežice za volilno enoto 1 na voliščih št. 5 - Brežice, Gubčeva ulica 10 a, št. 6 - Stavba gasilskega doma Bukošek in št. 11 - Gasilski dom Šentlenart, Cesta bratov Milavcev 105
22.11.2002 Razpis ponovnih volitev v svet KS Zakot-Bukošek-Trnje na voliščih št. 6 - Stavba gasilskega doma Bukošek in na volišču št. 8 - Prostori vrtca, Kregarjeva ul. 7 ter v KS Pišece na volišču št. 18 - Zgradba večnamenskega doma Pišece za volilne
04.11.2002 Pravilnik o dodeljevanju posojil in subvencioniranju obresti iz sredstev občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Brežice
04.11.2002 Program priprave za spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta Staro mestno jedro Brežice
04.11.2002 Odlok o spremembah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje AFP Dobova
30.10.2002 Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Brežice
30.10.2002 Sklep o ukinitvi javnega dobra
22.10.2002 Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Brežice za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega plana Občine Brežice za obdobje 1986-2000 za območje "Širitev kmetijske dejavnosti v delu razpršene poz
11.10.2002 Sklep o preračunu cene storitev za starše za programe v vrtcih Občine Brežice
11.10.2002 Sklep o preračunu cene storitev za programe v vrtcih Občine Brežice
11.10.2002 Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta "Stanovanjska soseska Hrastina v Brežicah"
1 234


LetoMesec
201912345678910
2018123456789101112
2017123456789101112
2016123456789101112
2015123456789101112
2014123456789101112
2013123456789101112
2012123456789101112
2011123456789101112
2010123456789101112
2009123456789101112
2008123456789101112
2007123456789101112
2006123456789101112
2005123456789101112
2004123456789101112
2003123456789101112
2002123456789101112
2001123456789101112
2000123456789101112
1999123456789101112
1998123456789101112
1997123456789101112
1996123456789101112
1995123456789101112
1994123456789101112
1993123456789101112
1992123456789101112
1991123456789101112
 
Izpis vseh sporočil