V obravnavi

Veljavni akti


Objave v uradnem listu

DatumNaslov
23.12.2003 Sklep o preračunu cen storitev za programe v vrtcih Občine Brežice
23.12.2003 Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Brežice
23.12.2003 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2003
19.12.2003 Sklep o začasnem financiranju javne porabe v Občini Brežice za leto 2004
19.12.2003 Sprememba in dopolnitev odloka o gospodarskih javnih službah
18.12.2003 Pravilnik o spremembah pravilnika o dodeljevanju posojil, nepovratnih sredstev in subvencioniranju obresti iz sredstev občinskega proračuna za pospeševanje razvoja majhnih in srednje velikih podjetij v Občini Brežice
16.12.2003 Sklep o ukinitvi javnega dobra v območju LN za odsek AC Smednik - Krška vas
27.11.2003 Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Velika Dolina
27.11.2003 Program priprave za izdelavo sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Brežice za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega plana občine Brežice za obdobje 1986-1990 za: širitev območje mk na Prilipah v k.o. Cerina, širitev
20.11.2003 Pravilnik o dodeljevanju posojil, nepovratnih sredstev in subvencioniranju obresti iz sredstev občinskega proračuna za pospeševanje razvoja majhnih in srednje velikih podjetij v Občini Brežice
30.10.2003 Sklep o ukinitvi javnega dobra in vzpostavitvi javnega dobra
30.10.2003 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Šentlenart
24.10.2003 Sprememba odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Brežice
14.10.2003 Odlok o koncesiji za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka na območju Občine Brežice
13.10.2003 Sklep o preračunu ekonomske cene storitve za program v vrtcu pri OŠ Pišece
13.10.2003 Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev UN Mestno jedro Brežice
03.10.2003 Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev UN Mestno jedro Brežice
03.10.2003 Sklep o javni razgrnitvi lokacijskega načrta Čistilne naprave Brežice
12.09.2003 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
05.09.2003 Sklep o javni razgrnitvi spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Brežice za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega plana Občine Brežice za obdobje 1986-1990 za: I. - območje izkoriščanja gramoza v k.o. Šentlenart in
1 23


LetoMesec
201912345678910
2018123456789101112
2017123456789101112
2016123456789101112
2015123456789101112
2014123456789101112
2013123456789101112
2012123456789101112
2011123456789101112
2010123456789101112
2009123456789101112
2008123456789101112
2007123456789101112
2006123456789101112
2005123456789101112
2004123456789101112
2003123456789101112
2002123456789101112
2001123456789101112
2000123456789101112
1999123456789101112
1998123456789101112
1997123456789101112
1996123456789101112
1995123456789101112
1994123456789101112
1993123456789101112
1992123456789101112
1991123456789101112
 
Izpis vseh sporočil