V obravnavi

Veljavni akti


Objave v uradnem listu

DatumNaslov
20.12.2006 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2006
12.12.2006 Sklep o začasnem financiranju javne porabe v Občini Brežice za leto 2007
07.12.2006 Sklep o imenovanju podžupanje Občine Brežice
12.10.2006 Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Brežice za volilno leto 2006
06.10.2006 Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine Brežice (UPB PUP-1) (uradno prečiščeno besedilo)
05.10.2006 Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi predloga Občinskega lokacijskega načrta »Čistilna naprava Globoko«
05.10.2006 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine Brežice
29.09.2006 Program priprave za spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta ob Cesti svobode – jug v Brežicah (SDUN)
05.09.2006 Sklep o predlogu Sklepa o potrditvi nadstandardne sistemizacije v vrtcih Občine Brežice
11.08.2006 Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti Občine Brežice
21.07.2006 Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi sprememb in dopolnitev »Prostorsko ureditvenih pogojev za območje Občine Brežice«
15.06.2006 Odlok o dopolnitvi Odloka o predkupni pravici Občine Brežice
08.06.2006 Program priprave za občinski lokacijski načrt (OLN) ČN Globoko
08.06.2006 Program priprave prostorskega reda Občine Brežice
08.06.2006 Program priprave strategije prostorskega razvoja Občine Brežice
08.06.2006 Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Brežice za leto 2005
02.06.2006 Sklep o uskladitvi cene za storitev pomoč na domu
02.06.2006 Program priprave za spremembe in dopolnitve prostorskoureditvenih pogojev za območje Občine Brežice (SDPUP)
26.05.2006 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o usklajenosti prostorsko izvedbenih in drugih prostorskih aktov s prostorskimi sestavinami dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Brežice za obdobje od leta 1986–2000
09.05.2006 Sklep o sprejetih programih priprave občinskih prostorskih aktov
1 2


LetoMesec
201912345678910
2018123456789101112
2017123456789101112
2016123456789101112
2015123456789101112
2014123456789101112
2013123456789101112
2012123456789101112
2011123456789101112
2010123456789101112
2009123456789101112
2008123456789101112
2007123456789101112
2006123456789101112
2005123456789101112
2004123456789101112
2003123456789101112
2002123456789101112
2001123456789101112
2000123456789101112
1999123456789101112
1998123456789101112
1997123456789101112
1996123456789101112
1995123456789101112
1994123456789101112
1993123456789101112
1992123456789101112
1991123456789101112
 
Izpis vseh sporočil