V obravnavi

Veljavni akti


Objave v uradnem listu

DatumNaslov
28.12.2007 Sklep o začetku izdelave občinskega podrobnega prostorskega načrta – Stanovanjska soseska Cholewa
14.12.2007 Sklep o začasnem financiranju javne porabe v Občini Brežice za leto 2008
14.12.2007 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za podjetništvo in turizem Brežice
13.11.2007 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu UND 5 in UND 4 Dobova
19.10.2007 Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1887/15, 1887/21, 1887/23 in 1887/24, vse k.o. Čatež
19.10.2007 Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1581/2 – pot v izmeri 169 m2, k.o. Cerina
19.10.2007 Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na parc. št. 1082/3 k.o. Podgorje
19.10.2007 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu ob Cesti svobode – jug v Brežicah – na območju prostorske enote Marof – kare II
19.10.2007 Odlok o spremembi Odloka o komunalnem prispevku v Občini Brežice
12.10.2007 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2007
07.09.2007 Sklep o začetku postopka izdelave sprememb in dopolnitev UN: Mestno jedro – Brežice del kareja K
07.09.2007 Odlok o razglasitvi Kelharjevega toplarja za kulturni spomenik lokalnega pomena z lastnostmi etnološkega spomenika
07.08.2007 Sklep o nadaljevanju priprave prostorskih aktov Občine Brežice – sprememb in dopolnitev Dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Brežice za obdobje 1986–2000 in Prostorskega načrta Občine Brežice
03.08.2007 Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Brežice za programsko obdobje 2007–2013
27.07.2007 Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Čistilna naprava Globoko (OLN ČN Globoko)
20.07.2007 Sklep o potrditvi nadstandardne sistemizacije v vrtcih Občine Brežice
16.07.2007 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Mavrica Brežice
16.07.2007 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Brežice
16.07.2007 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Velika Dolina
16.07.2007 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Artiče
1 23


LetoMesec
201912345678910
2018123456789101112
2017123456789101112
2016123456789101112
2015123456789101112
2014123456789101112
2013123456789101112
2012123456789101112
2011123456789101112
2010123456789101112
2009123456789101112
2008123456789101112
2007123456789101112
2006123456789101112
2005123456789101112
2004123456789101112
2003123456789101112
2002123456789101112
2001123456789101112
2000123456789101112
1999123456789101112
1998123456789101112
1997123456789101112
1996123456789101112
1995123456789101112
1994123456789101112
1993123456789101112
1992123456789101112
1991123456789101112
 
Izpis vseh sporočil