V obravnavi

Veljavni akti


Objave v uradnem listu

DatumNaslov
23.12.2008 Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Brežice
23.12.2008 Odlok o proračunu Občine Brežice za leto 2009
28.11.2008 Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč »Industrijsko poslovna cona Brezina«
25.11.2008 Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
20.10.2008 Sklep o spremembah Sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Brežice
20.10.2008 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu in pogojih vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na področju Občine Brežice
20.10.2008 Odlok o ustanovitvi Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin v Občini Brežice
20.10.2008 Odlok o organizaciji in načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina v Občini Brežice
17.10.2008 Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
17.10.2008 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Brežice
09.10.2008 Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Trnje (v nadaljevanju SDZN)
09.10.2008 Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Zakot (v nadaljevanju SDZN)
06.10.2008 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2008
26.09.2008 Sklep o začetku postopka sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih (PUP) za območje Občine Brežice
11.08.2008 Sklep o začetku postopka priprave o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Mestno jedro Brežice del kareja K-TI-6
08.08.2008 Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Stanovanjska soseska Cholewa
30.07.2008 Obvezna razlaga točke 4.3.3. (raba prostora) Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Brežice za območje Občine Brežice v povezavi z 11. členom Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih z
25.07.2008 Odlok o razglasitvi Bizeljsko – Cerkev sv. Vida na Janeževem vrhu za kulturni spomenik lokalnega pomena
25.07.2008 Odlok o razglasitvi Kapele – Cerkev Marijinega vnebovzetja za kulturni spomenik lokalnega pomena
25.07.2008 Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije
1 23


LetoMesec
201912345678910
2018123456789101112
2017123456789101112
2016123456789101112
2015123456789101112
2014123456789101112
2013123456789101112
2012123456789101112
2011123456789101112
2010123456789101112
2009123456789101112
2008123456789101112
2007123456789101112
2006123456789101112
2005123456789101112
2004123456789101112
2003123456789101112
2002123456789101112
2001123456789101112
2000123456789101112
1999123456789101112
1998123456789101112
1997123456789101112
1996123456789101112
1995123456789101112
1994123456789101112
1993123456789101112
1992123456789101112
1991123456789101112
 
Izpis vseh sporočil