V obravnavi

Veljavni akti


Objave v uradnem listu

DatumNaslov
23.12.2016Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč
23.12.2016Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za čistilno napravo Artiče
20.12.2016Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje razpršene poselitve Slovenska vas, Ap 193
20.12.2016Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2017
20.12.2016Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko gradnjo Župeča vas, del CEK-11
15.12.2016Odlok o spremembi Odloka o preoblikovanju javnega zavoda osnovna šola dr. Jožeta Toporišiča Dobova
08.11.2016Sklep o razveljavitvi Sklepa o ustanovitvi in nalogah Občinskega strokovnega sveta za šport
08.11.2016Pravilnik za izbor in sofinanciranje programa športa v Občini Brežice
08.11.2016Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov in projektov v Občini Brežice
08.11.2016Odlok o javni gasilski službi v Občini Brežice
08.11.2016Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov javnih del iz sredstev proračuna Občine Brežice
28.10.2016Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju mesta Brežice
23.09.2016Poročilo o izidu predčasnih volitev v svet Krajevne skupnosti Bizeljsko
23.09.2016Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta – SDOPN2
23.09.2016Odlok o spremembi Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Brežice
23.09.2016Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje razpršene poselitve Bojsno – Ap 1259
23.09.2016Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje razvoja obstoječe kmetije Mali Vrh
23.09.2016Odlok o preimenovanju dela ulice »Trg izgnancev« v naselju Brežice
22.07.2016Cenik zaračunanih cen javne infrastrukture pri gospodarski javni službi zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov zmanjšanih za subvencije uporabnikom gospodinjstev in izvajalcem nepridobitnih dejavnosti
22.07.2016Cenik potrjenih cen javne infrastrukture pri gospodarski javni službi zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov
1 23


LetoMesec
201912345678910
2018123456789101112
2017123456789101112
2016123456789101112
2015123456789101112
2014123456789101112
2013123456789101112
2012123456789101112
2011123456789101112
2010123456789101112
2009123456789101112
2008123456789101112
2007123456789101112
2006123456789101112
2005123456789101112
2004123456789101112
2003123456789101112
2002123456789101112
2001123456789101112
2000123456789101112
1999123456789101112
1998123456789101112
1997123456789101112
1996123456789101112
1995123456789101112
1994123456789101112
1993123456789101112
1992123456789101112
1991123456789101112
 
Izpis vseh sporočil