V obravnavi

Veljavni akti


Objave v uradnem listu

DatumNaslov
29.12.1999 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o merilih za dodeljevanje socialnih stanovanj v najem
29.12.1999 Sklep o določitvi povprečne gradbene cene za m2 stanovanjske površine, povprečnih stroškov komunalnega urejanja zemljišča in vrednosti stavbnega zemljišča na območju Občine Brežice za leto 2000
29.12.1999 Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2000
29.12.1999 Sklep o začasnem financiranju javne porabe za leto 2000
03.12.1999 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Brežice za leto 1999
11.11.1999 Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta Gospodarska cona 2 Slovenska vas (ZN GC2)
22.10.1999 Sklep o imenovanju občinske volilne komisije
22.10.1999 Spremembe statuta Občine Brežice
10.09.1999 Poročilo volilne komisije KS Dobova, o izidu glasovanja na referendumu o prerazporeditvi presežka sredstev krajevnega samoprispevka
10.09.1999 Sklep o prerazporeditvi presežka sredstev krajevnega samoprispevka
10.09.1999 Poročilo volilne komisije KS Dobova, o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo vaškega samoprispevka v vasi Sela pri Dobovi, KS Dobova
10.09.1999 Sklep o uvedbi vaškega samoprispevka za območje vaške skupnosti Sela pri Dobovi, KS Dobova
19.08.1999 Sklep o javni razgrnitvi osnutka novelacije zazidalnega načrta Trnje Brežice (ZN Tr)
13.08.1999 Program priprave za območje zazidalnega načrta gospodarska cona 2 Slovenska vas (PPGC2)
13.08.1999 Odlok o dopolnitvi odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Cerklje ob Krki
13.08.1999 Odlok o spremembi odloka o podelitvi koncesije za graditev in upravljanje omrežja za distribucijo zemeljskega plina
13.08.1999 Odlok o spremembah zazidalnega načrta "Obrtna ulica v Brežicah"
06.08.1999 Sklep o razpisu referenduma o prerazporeditvi presežka sredstev krajevnega samoprispevka
06.08.1999 Sklep o razpisu referenduma za uvedbo vaškega samoprispevka v vasi Sela pri Dobovi, KS Dobova
16.07.1999 Odlok o dopolnitvi in spremembi odloka o usklajenosti prostorsko izvedbenih in drugih prostorskih aktov s prostorskimi sestavinami dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Brežice za obdobje od leta 1986 do 2000 (Uradni list RS, št. 79/97)
1 23


LetoMesec
201912345678910
2018123456789101112
2017123456789101112
2016123456789101112
2015123456789101112
2014123456789101112
2013123456789101112
2012123456789101112
2011123456789101112
2010123456789101112
2009123456789101112
2008123456789101112
2007123456789101112
2006123456789101112
2005123456789101112
2004123456789101112
2003123456789101112
2002123456789101112
2001123456789101112
2000123456789101112
1999123456789101112
1998123456789101112
1997123456789101112
1996123456789101112
1995123456789101112
1994123456789101112
1993123456789101112
1992123456789101112
1991123456789101112
 
Izpis vseh sporočil