Sklep o določitvi cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode

Datum: 21.01.2013
Vir: Občina Brežice
Rubrika: Uradne objave

vsebina objave