Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za območje razpršene poselitve Koritno – Ap 270

Datum: 06.05.2016
Vir: Občina Brežice
Rubrika: Uradne objave

vsebina objave