Sanacija regionalne ceste Spodnja Pohanca – Kapele in gradnja pločnika v Trebežu

06.07.2016

Občina Brežice in Ministrstvo za promet sta že l. 2008 sklenila protokol za ureditev regionalne ceste Spodnja Pohanca – Kapele. V l. 2009 je ministrstvo oz. tedanja Direkcija RS za ceste financirala rekonstrukcijo ceste skozi Artiče ob izgradnji pločnika, za katerega je sredstva zagotovila občina. Ministrstvo se je strinjalo, da je nadaljnja sanacija regionalne ceste Spodnja Pohanca – Kapele skozi naselje Trebež prednostna naloga zaradi slabega stanja vozišča, dotrajanosti in poškodb, vendar do l. 2016 ministrstvo ni moglo zagotoviti sredstev za sanacijo ceste.

Po podpisu Sporazuma o sofinanciranju Sanacije regionalne ceste Sp. Pohanca – Kapele skozi naselje Trebež bo Občina Brežice v letošnjem letu najprej izvedla javno naročilo za izvedbo del projekta sanacije ceste in gradnje pločnika, dela na terenu pa se bodo izvajala v letih 2017 in 2018.

V sklopu sanacije regionalne ceste R3-676/2204 Sp. Pohanca – Kapele skozi naselje Trebež je predvidena izgradnja pločnika ob desni strani vozišča, ureditev odvodnjavanja na tem območju, rekonstrukcija cestnega priključka LC 0246725 in R3-676, dopolnitev javne razsvetljave in zaščita komunalnih vodov (elektroenergetski vodi, vodovod, TK vodi) v skupni dolžini 650 m.

Projektna vrednost investicije je ocenjena na 1,64 milijona evrov, delež sofinanciranja Ministrstva za infrastrukturo znaša 75%, delež Občine Brežice pa 25% vrednosti investicije.