Projekt gradnje pločnika in obnove ceste na Bizeljskem se zaključuje

24.04.2018

Projekt gradnje pločnika ob regionalni cesti R3-670 in obnova te ceste na odseku Bizeljsko-Orešje od križišča pri gostilni Šekoranja do priključka za k mrliški vežici, ki ga sofinancirata Občina Brežice in Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo (DRSI), je v zaključni fazi. Dela se zaključujejo, izvajajo se še označbe na vozišču. Predvidoma v mesecu maju bo izveden pregled ter prevzem del s strani DRSI.

Investicija v skupni predvideni vrednosti 400.000 evrov bo doprinesla k izboljšani prometni varnosti, saj gre za odsek ceste, kjer mnogi otroci pešačijo v šolo, ostali prebivalci pa peš dostopajo do pokopališča Bizeljsko in do cerkve. Po sklenjenem sporazumu o sofinanciranju DRSI sofinancira 70% investicije, Občina Brežice pa preostalih 30%.

V sklopu investicije je bilo v celoti obnovljeno vozišče ceste v dolžini 350 m, zgrajen pločnik in urejena javna razsvetljava v dolžini 360 m, v dolžini pločnika se je urejevalo tudi odvodnjavanje, zaščita telekomunikacijskih (TK) vodov ter obstoječega vodovoda. Obnovljena so bila tudi vzdolžna parkirišča ob stavbi KS Bizeljsko. Dela so potekala ob popolni zapori ceste, zato se za potrpežljivost zahvaljujemo vsem prebivalcem in udeležencem v prometu.

Investicija na Bizeljskem se v letošnjem letu nadaljuje z urejanjem parkirišč pri pokopališču, za kar je občina že pridobila gradbeno dovoljenje.