2. seja Občinskega sveta Občine Brežice: imenovanje članov delovnih teles in nadzornega odbora

05.02.2019

Brežice – Na 2. seji Občinskega sveta Občine Brežice so svetnice in svetniki potrdili mandat članu občinskemu sveta Boštjanu Šetincu, ki je v svetniških vrstah zamenjal župana Ivana Molana. Sledilo je imenovanje predsednikov, namestnikov predsednikov in članov osmih delovnih teles občinskega sveta ter imenovanje petčlanskega Nadzornega odbora Občine Brežice.

Mesta v delovnih telesih so razdeljena približno proporcionalno glede na volilni rezultat na lokalnih volitvah 2018, prav tako so za predsednike in namestnike delovnih teles imenovani predstavniki iz vseh devetih političnih strank oz. list v občinskem svetu. Po besedah župana Ivana Molana je na tak način omogočeno vsem strankam in listam aktivno sodelovanje v delovnih telesih. Z popolnitvijo občinskega sveta, delovnih teles in nadzornega odbora je omogočeno normalno delo vseh organov in vsebinsko delo občine, od sprejemanja proračunov do sprejetja odloka in ostalih aktov, ki oblikujejo življenje v občini.

Na seji so bili imenovani člani naslednjih delovnih teles: Statutarno-pravne komisije,  Komisije za vloge in pritožbe,  Odbora za družbene dejavnosti,  Odbora za proračun, finance, davčno politiko in občinsko premoženje,  Odbora za gospodarstvo,  Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja,  Odbora za urbanizem in Odbora za gospodarske javne službe in varstvo okolja.

Članice in člani občinskega sveta so izvedli posamično glasovanje o članih nadzornega odbora Občine Brežice in potrdili imenovanje vseh petih članov (Roman Baškovč, Mojca Lovše, Franja Žokalj, Janko Strašek in Nataša Mihajlović Grubiša). V skladu s Statutom Občina Brežice bodo člani nadzornega izbora predsednika odbora izvolili izmed sebe.