HE Brežice, HE Mokrice

Pomen dokončanja izgradnje verige hidroelektrarn na spodnji Savi za Občino Brežice

Dokončanje verige hidroelektrarna na spodnji Savi predstavlja zaključek projekta nacionalnega pomena pri zagotavljanju pridobivanja določenega deleža energije iz obnovljivih virov. Hidroelektrarne predstavljajo pomemben poseg v prostor, ki v okolje vnese določene spremembe, zato je umeščanju HE v prostor namenjena še posebna skrb, podprta s številnimi raziskavami in študijami vplivov.

Posegi v prostor so že od nekdaj del našega vsakdanjega življenja, saj si človek že od nekdaj prilagaja naravo, v kateri živi. Pri razvoju zato vedno iščemo tisti način umestitve projektov v prostor, ki je sprejemljiv za lokalno skupnost in ki prinaša kompenzacijo. Zavedamo se, da bo gradnja hidroelektrarne Brežice dolgoročen poseg v prostor, ki prinaša kar nekaj nujno potrebnih ukrepov in razvojnih možnosti (protipoplavna varnost, izgradnja infrastrukture, možnost namakalnih sistemov v kmetijstvu, dodatna turistična ponudba).

HE_Bre__ice.jpg  Ogled_hibridnega_hidravli__nega_modela_za_HE_Mokrice_in_Bre__ice_-_prikaz_obmo__ja_matemati__nih_modelov.JPG Ogled_hibridnega_hidravli__nega_modela_za_HE_Mokrice_in_Bre__ice_-_prikaz_zmanj__anja_obmo__ja_poplavljanja.JPG

Izgradnja HE Brežice za občino Brežice najprej pomeni priložnost izvedbo ukrepov za zagotavljanje poplavne varnosti naselij na vplivnem območju, med njimi tudi zavarovanje območja Krške vasi pred visokimi vodami. Nadalje pomeni umestitev HE Brežice tudi dokončno umestitev čistilne naprave Brežice – zahod, nova premostitev reke Save dolvodno od HE Brežice ter novo vzhodno obvoznica Brežice.

Kmetijstvo predstavlja v občini Brežice eno najpomembnejših gospodarskih panog, zato se občina vključuje v vse projekte, ki bi lahko kmetijstvu pomagali pri njegovem ohranjanju in razvoju. Ureditev področja ob HE Brežice in pred leti izdelane strokovne podlage za namakanje dajejo upanje, da bo v bodoče možno graditi namakalne sisteme tam, kjer jih do sedaj ni bilo možno. Občina je podala smernice pri izgradnji hidroelektrarne Brežice glede črpanja vode iz akumulacije za namakanje. Tu smo postavili zahtevo, da se pri izgradnji zgradi stacionarno črpališče in več premičnih črpališč vzdolž akumulacijskega jezera tako z ene kot iz druge strani. Lahko rečemo, da je to eden najbolj zanesljivih vodnih virov za namakanje, kar bi omogočilo tudi razvoj zelo intenzivnih panog v kmetijstvu kot je pridelava zelenjave.

Izgradnja HE Brežice poleg urejanja protipoplavne zaščite, izgradnje infrastrukture in možnosti razvoja kmetijstva prinaša tudi priložnost za nadaljnji razvoj turizma z razvojem dodatne ponudbe.  Umestitev HE v prostor prinaša ureditev kolesarskih povezav na vplivnem območju hidroelektrarne Brežice in Mokrice,  ureditev obvodnega prostor ob HE Brežice na območju Vrbine (zahodna fasada mesta), ureditve rekreacijskega območja Vrbina med bazenom hidroelektrarne Brežice in mestnim jedrom Brežic za načrtovani športno-rekreacijski center in možnost uporabe plovnosti reke Save za rečno povezave s Čateškimi toplicami in v prihodnosti celo mednarodno povezavo po reki. 

Ivan Molan, župan