Informacije javnega značaja

Katalog informacij javnega značaja  

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa:

OBČINA BREŽICE

Cesta prvih borcev 18

8250 Brežice

Telefon: 076205500

Fax: 074990052

e-mail:     

 

Odgovorna uradna oseba:

Župan Ivan Molan  

Datum prve objave kataloga: 12.01.2007  

Datum zadnje spremembe: 25.11.2010    

Katalog je dostopen na spletnih naslovih:

 

Druge oblike kataloga:    

Katalog je dostopen le v elektronski verziji na zgoraj navedenem naslovu.  

 

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga


2.a Organigram in podatki o organizaciji organa  

Kratek opis delovnega področja organa: Delovno področje organa je določeno in opisano v Odloku o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Brežice (Uradni list RS 70/05),

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot:

 • Kabinet župana,
 • Oddelek za splošne in pravne zadeve,
 • Oddelek za družbene dejavnosti,
 • Oddelek za gospodarske javne službe in gospodarske zadeve,
 • Oddelek za prostorsko načrtovanje in razvoj,
 • Oddelek za proračun in finance.

 
2.b Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij  

Pristojna oseba:

Župan Ivan Molan

CPB 18, Brežice  

telefon: 07 620 55 00

telefaks: 07 499 00 52

e-pošta:   

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

 

2.d Seznam predlogov predpisov

Predlogi predpisov:

Register predpisov Slovenije: http://zakonodaja.gov.si/

Zakoni in akti v obravnavi (spletno mesto Državnega zbora): http://www.dz-rs.si/

Vladna gradiva v obravnavi: http://www.vlada.si/

Predlagana gradiva za seje občinskega sveta: http://www.brezice.si/objave/obcinski_svet/

EU portal: http://europa.eu/index_sl.htm

2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih Seznam strateških in programskih dokumentov:

 

2.f  Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov Vrste upravnih postopkov, ki jih vodi organ:

Razvid upravnih postopkov v občinah

Objave in razpisna dokumentacija, v skladu z razpisi, ki urejajo javne razpise oziroma naročila:

Javno naročanje po ZJN2:

 

Drugi javni razpisi, naročila ozirma objave:

 

2.g  Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja:

 

2.h  Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

Druge informacije javnega značaja:

 

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Spletni dostop:

Postopek za dostop do informacij javnega značaja je natančno opredeljen v Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja in se lahko zahteva ustno ali pisno. Organ lahko prošnji ugodi, ali jo z odločbo delno ali v celoti zavrne ali zavrže. V slednjem primeru ima prosilec pravico do pritožbe na državnega pooblaščenca za dostop informacij javnega značaja, postopek pa se izvaja po določbah

Zakona o splošnem upravnem postopku.
 

Organ lahko prosilcu skladno z Uredbo o višini stroškov posredovanja informacij javnega značaja zaračuna materialne stroške posredovanja le teh.
 

Opis dostopa preko spleta z navedbo tehničnih pogojev in oblik v katerih se nahajajo informacije javnega značaja:  Prosilci lahko informacije javnega značaja zahtevajo po elektronski pošti na naslov .

Fizični dostop:
Glavna pisarna Občine Brežice, Cesta prvih borcev 18, Brežice
 

V času uradnih ur:

 • ponedeljek od 8.00 do 15.00 ure
 • torek od 8.00 do 12.00 ure
 • sreda od 8.00 do 16.30 ure
 • petek od 8.00 do 13.30 ure.

 

Dostop za ljudi s posebnimi potrebami: ne

Dostop prek spleta: Katalog je dostopen na spletni strani www.brezice.si 

Na lokaciji Občina Brežice, CPB 18, Brežice  

Stroški posredovanja informacij javnega značaja:

 

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja:

 • informacije glede poslovanja z zavetiščem za male živali,
 • informacije glede DPN Cerklje ob Krki,
 • informacije glede finančnega poslovanja KS Mrzlava vas.  

  

5. Aktualno letno poročilo o izvajanju ZDIJZ:

 

 

Odgovorna oseba:
župan Ivan Molan