Investicije v občini Brežice

Spoštovane občanke, spoštovani občani, obiskovalke in obiskovalci spletne strani!

Kot župan sem si vse od nastopa prvega mandata prizadeval za čim bolj pregledno delovanje in enakomeren razvoj vseh krajev naše občine v okviru proračunskih možnosti in priložnosti za črpanje evropskih sredstev za sofinanciranje investicij.

Med nalogami občine je tudi obveščanje javnosti o vseh zadeva, ki so pomembne za občanke in občane. Informacije o delu občine, župana in občinskega sveta so javnosti na voljo na spletni strani občine, v lokalnih in regijskih časopisih ter ostalih medijih.

Pregled investicij Občine Brežice na interaktivnem zemljevidu v času od leta 2002 do 2018 (po mandatnih obdobjih) je še korak naprej k preglednemu delovanju občine in pripomoček za vse, ki jih zanimajo investicije namenjene razvoju občine.

župan Ivan Molan

 

Mandatna obdobja:

2014 - 2018

2010 - 2014

2006 - 2010

2002 - 2006

Investicije:

NazivSredstvaMandatno obdobje
Obnova Linhartove in Trubarjeve ulice27.000,00 €2014 - 2018
Obnova odseka lokalne ceste LZ 026071 Čolnarska ulica88.561,00 €2014 - 2018
Preplastitev lokalne ceste LC 024161 Cirnik - Koritno63.254,45 €2014 - 2018
Obnova javne poti JP 524801 Ponikve - Sv. Jakob in izgradnja parkirišča64.786,00 €2014 - 2018
Obnova lokalne ceste LC 024471 Artiče - Volčje167.781,00 €2014 - 2018
Investicijsko vzdrževalna dela na kanalizaciji Čatež (relining kanalizacije)256.515,88 €2014 - 2018
Hidravlične izbolšave vodovodnega sistema v Občini Brežice (Odsek Borštnikova -VH Čatež)819.154,88 €2014 - 2018
Obnova mostu preko Močnika (Zg. Obrež)227.449,98 €2014 - 2018
Hidravlične izbolšave vodovodnega sistema v Občini Brežice (Odsek Šentlenart-Dečno selo)1.234.509,12 €2014 - 2018
Hidravlične izbolšave vodovodnega sistema v Občini Brežice (Odsek Cesta svobode-Dobova-Kapele-Župelevec-Bojsno)2.683.916,50 €2014 - 2018
Hidravlične izbolšave vodovodnega sistema v Občini Brežice (Odsek Žejno-Straža-Mrzlava vas)1.039.252,19 €2014 - 2018
Obnova lokalne ceste LC 024472 Artiče - center Artič82.125,00 €2014 - 2018
Obnova odseka lokalne ceste LC 024161 – Cirnik-Koritno48.791,25 €2014 - 2018

KS Velika Dolina

Kanalizacija Trebež94.683,09 €2014 - 2018
Modrnizacija ceste na Gorenji Pirošici po izgradnji vodovoda23.295,81 €2014 - 2018
Modernizacija cest v KS Zakoz-Bukošek-Trnje130.000,00 €2014 - 2018
Vodovod Brvi32.615,30 €2014 - 2018
Vodovod Gorenja Pirošica94.500,08 €2014 - 2018
Vodovod Dolenja Pirošica88.741,98 €2014 - 2018
Črpališče Glogov Brod (Izvedba vrtine, izgradnja črpalnega jaška, navezava obeh vrtin, obnova trafo postaje493.343,78 €2014 - 2018