E-obrazec za LETNO POROČILO PO ZDIJZ za preteklo koledarsko leto

LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA V PRETEKLEM KOLEDARSKEM/POROČEVALSKEM LETU

Naziv organa: Občina Brežice

I.DEL - DOSTOP IN PONOVNA UPORABA INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

DOSTOP PONOVNA UPORABA
1. Število vseh REŠENIH1 zahtev na prvi stopnji v preteklem koledarskem letu (seštevek točk: 2., 3., 4. in 5.)
2. Število vseh v CELOTI UGODENIH2 zahtev
3. Število vseh DELNO UGODENIH oz. DELNO ZAVRNJENIH zahtev
Število razlogov, zaradi katerih je bila zahteva delno zavrnjena oz. ji je bilo le delno ugodeno3 (seštevek vseh spodaj navedenih razlogov)
Organ ne razpolaga z informacijo4
Ni informacija javnega značaja5 (Arhivsko gradivo)
Tajni podatek
Poslovna skrivnost
Osebni podatek
Zaupnost statističnih poročevalskih enot
Zaupnosti davčnega postopka/davčna tajnost
Kazenski pregon/postopek s prekrški
Upravni postopek
Sodni postopek
Dokument v izdelavi
Naravna/kulturna vrednota
Notranje delovanje/dejavnost
Drugo ( navedi )
Pravice intelektualne lastnine tretjih oseb (samo pri ponovni uporabi, šesti odstavek 6. člena ZDIJZ)
Podatek s katerim razpolagajo izvajalci javne službe javne radiotelevizije ali izvajalci ali izvajalci javne službe na področju izobraževalne, raziskovalne ali kulturne dejavnosti (samo pri ponovni uporabi, šesti odstavek 6.člena ZDIJZ)
Podatek za katerega drug zakon določa, da je dostopen samo upravičenim osebam (samo pri ponovni uporabi, šesti odstavek 6.člena ZDIJZ)
4. Število vseh v CELOTI ZAVRNJENIH zahtev
Število razlogov, zaradi katerih je bila zahteva v celoti zavrnjena (seštevek vseh spodaj navedenih razlogov)
Organ ne razpolaga z informacijo6
Ni informacija javnega značaja7 (Arhivsko gradivo)
Tajni podatek
Poslovna skrivnost
Osebni podatek
Zaupnost statističnih poročevalskih enot
Zaupnosti davčnega postopka/davčna tajnost
Kazenski pregon/postopek s prekrški
Upravni postopek
Sodni postopek
Dokument v izdelavi
Naravna/kulturna vrednota
Notranje delovanje/dejavnost
Drugo ( navedi )
Pravice intelektualne lastnine tretjih oseb (samo pri ponovni uporabi, šesti odstavek 6. člena ZDIJZ)
Podatek s katerim razpolagajo izvajalci javne službe javne radiotelevizije ali izvajalci ali izvajalci javne službe na področju izobraževalne, raziskovalne ali kulturne dejavnosti (samo pri ponovni uporabi, šesti odstavek 6.člena ZDIJZ)
Podatek za katerega drug zakon določa, da je dostopen samo upravičenim osebam (samo pri ponovni uporabi, šesti odstavek 6.člena ZDIJZ)
5. OSTALE KONČNE ODLOČITVE8 (zavržene zahteve, odstopljene zahteve, izdan sklep o ustavitvi postopka,...)

II.DEL - ZARAČUNAVANJE STROŠKOV ZA DOSTOP

Število zaračunanih dostopov in ponovne uporabe IJZ9
Obseg skupno zaračunanih materialnih stroškov za dostop do IJZ (34.člen ZDIJZ)
Višina sredstev, ki jih je organ pridobil pri zaračunavanju cene za ponovno uporabo IJZ (34. a člen ZDIJZ)

III.DEL - VLOŽENA PRAVNA SREDSTVA

1. Število vseh vloženih pritožb na Informacijskega Pooblaščenca (seštevek točk: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 in 1.6)
1.1 Število vloženih pritožb zoper odločbe, s katerimi je bila zahteva delno ali v celoti zavrnjena oziroma zoper sklep o zavrženju
1.2 Molk organa (šesti odst.22.člena ZDIJZ)
1.3 Posredovana informacija ni IJZ, ki jo je prosilec zahteval (četrti odst. 25. člena ZDIJZ)
1.4 IJZ ni bila posredovana na zahtevan način (27. člen ZDIJZ)
1.5 Število vloženih pritožb na Informacijskega pooblaščenca zoper stroške postopke
1.6 Število vloženih pritožb stranskega udeleženca na Informacijskega pooblaščenca
2. Število vseh izdanih sklepov in odločb Informacijskega Pooblaščenca v poročevalskem letu (seštevek točk: 2.1, 2.2, 2.3 in 2.4)
2.1 Število sklepov o zavrženju pritožb Informacijskega pooblaščenca v letu 2012
2.2 Število odločb s katerimi je bilo v celoti ugodeno pritožbi
2.3 Število odločb s katerimi je bilo pritožbi delno ugodeno oziroma je bila pritožba delno zavrnjena
2.4 Število odločb o zavrnitvi pritožb v celoti

IV.DEL - SEZNAM ZAVEZANCEV PO ZDIJZ IZ PRISTOJNOSTI ORGANA

*Na seznamu je treba posebej izpostaviti subjekte, ki so postali zavezani v letu, na katero se poročilo nanaša. Seznam lahko posredujete tudi kot prilogo.

Zaporedna številka Javne agencije, javni skladi in druge osebe javnega prava10 (javni zavodi, javna podjetja, zbornice...), nosilci javnih pooblastil ter izvajalci javnih služb
_____________________________________________

1 Sem sodijo zahteve za dostop in ponovno uporabo, ki so bile vložene v preteklem letu glede na poročevalsko leto in rešene v poročevalskem letu (prenesene zadeve) in zahteve za dostop in ponovno uporabo, ki so bile vložene in rešene v poročevalskem letu (tekoče zadeve).
V primeru pritožbe na Informacijskega pooblaščenca se upošteva zadnja odločitev organa.
Pri postopkih po prvem odst. 21. člena ZDIJZ, ki se začnejo na zahtevo za prevladujoči javni interes ali na zahtevo za umik stopnje tajnosti, kjer odloča vlada, vrhovno sodišče ali svet samouprave lokalne skupnosti, podatke o končni odločitvi v letno poročilo navedejo slednje navedeni organi, ki so odločitev tudi sprejeli.

2 Zaheva se ugodi, tudi če se prosilca napoti na spletno mesto, kjer so informacije objavljene.

3 V praksi prihaja do primerov, ko pri eni zahtevi za dostop obstoji več kot le en razlog za delno zavrnitev. Tukaj vpišite število vseh razlogov, zaradi katerih so bile zahteve delno zavrnjene.

4 Delna zavrnitev zahteve za dostop kadar organ nima informacije IN ne gre za informacijo, s katero razpolaga drug organ OZIROMA organ ne ve kateri drugi organ razpolaga z zahtevano informacijo.

5 Delna zavrnitev zahteve za dostop, ker del zahtevane informacije ne izvira iz delovnega področja organa (prvi odst. 4. člena ZDIJZ) oziroma gre za arhivsko gradivo (drugi odst. 4.člena ZDIJZ).

6 Zavrnitev zahteve za dostop kadar organ nima informacije IN ne gre za informacijo, s katero razpolaga drug organ OZIROMA organ ne ve kateri drugi organ razpolaga z zahtevano informacijo.

7 Zavrnitev zahteve za dostop, ker zahtevana informacija ne izvira iz delovnega področja organa (prvi odst. 4. člena ZDIJZ) oziroma gre za arhivsko gradivo (drugi odst. 4. člena ZDIJZ).

8 Sem ne sodijo zadeve, ki so še v postopku reševanja.

9 V kolikor je bila izdana zahteva za vnaprejšnji polog in prosilec pologa ni plačal, se to ne šteje za zaračunan dostop in se tudi ne zabeleži v tabelo.

10 V kategorijo drugih oseb javnega prava sodijo vse tiste organizacije, ki so na podlagi zakona ali drugega predpisa izrecno opredeljene kot osebe javnega prava in izvajajo neke oblastne oz. javnopravne naloge.