Oddelek za družbene dejavnosti, gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj

VODJA ODDELKATel.:07 620 5530

 

Oddelek za družbene dejavnosti, gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj opravlja sledeče naloge:

 • pripravlja strokovne podlage, daje pobude za sprejemanje in izvajanje aktov občine ter zagotavlja izvajanje vseh nalog, določenih z zakoni in drugimi predpisi s področij: predšolske vzgoje, vzgoje in izobraževanja, raziskovalne dejavnosti, kulture, športa, zdravstva, socialnega varstva, mladine, malega gospodarstva in obrti, turizma in kmetijstva,
 • ustanavlja in tekoče spremlja delovanje javnih zavodov, katerih (so)ustanoviteljica je občina ter izvaja koordinacijo med njimi,
 • koordinira strokovno delo in projekte z drugimi pravnimi subjekti, ki opravljajo dejavnosti, ki so povezane s pristojnostmi občine na teh področjih,
 • opravlja nadzorstvo nad zakonitostjo dela javnih zavodov in drugih izvajalcev javnih služb,
 • podpira delovanje neprofitnih organizacij, ustanov in društev na področju občine,
 • svetuje in koordinira pripravo strategije in razvojnih programov občine,
 • spremlja razpise za pridobivanje dodatnih finančnih sredstev oziroma virov financiranja na državni in mednarodni ravni, oblikuje predloge projektov, izvaja prijavo projektov ter vodi oziroma koordinira izvajanje odobrenih projektov, sofinancirane s strani države ali evropske skupnosti,
 • skrbi za izvajanje in koordinacijo javnih del, ki jih sofinancira občina,
 • potrjuje oziroma izdaja soglasja k sistemizacijam, kadrovskim načrtom in razvojnim načrtom javnih zavodov,
 • na področju socialnega skrbstva izvaja regresiranje oskrbnin v zavodih, pomoči na domu, osebne pomoči, subvencioniranje stanarin, enkratne občinske denarne pomoči,
 • zagotavlja prevoz osnovnošolcev in ugotavlja upravičenost do brezplačnih prevozov osnovnošolcev, pripravlja predloge in koordinira štipendiranje,
 • skrbi za osnovno zdravstveno zavarovanje občanov brez dohodkov,
 • skrbi za izvajanje nalog mrliško pregledne službe in deratizacij,
 • skrbi za programe za promocijo zdravja in preventive,
 • skrbi za zapuščene živali in za zagotovitev zavetišč,
 • pripravlja in vodi razpise za dodelitev finančnih sredstev oziroma transferov.

 

Veljavni akti po področjih:

 

SEZNAM VELJAVNIH PREDPISOV (državni)

 


Obrazci