Oddelek za finance in računovodstvo

VODJA ODDELKA:


 

Tel.: 07 620 5580

 

Oddelek za finance in računovodstvo opravlja sledeče naloge:

  • pripravlja predlog proračuna občine, rebalansa proračuna, zaključnega računa proračuna in predloge drugih aktov s področja financ,
  • opravlja strokovne naloge za izvrševanje proračuna ter izdeluje finančno-računovodske evidence, analize in poročila,
  • vodi računovodstvo in knjigovodstvo za občino in krajevne skupnosti,
  • sodeluje pri nadzoru uporabnikov proračunskih sredstev,
  • opravlja druge naloge v zvezi s finančnimi opravili.

 

SEZNAM VELJAVNIH PREDPISOV