Oddelek za investicije, občinsko premoženje in javna naročila

VODJA ODDELKATel.: 07 620 5560

 

Oddelek za investicije, občinsko premoženje in javna naročila opravlja sledeče naloge:

Področje gospodarjenja z občinskim premoženjem:
a)   Vodenje postopkov oddaje občinskega premoženja v najem, upravljanje, zakup
b)   Načrtuje, izvaja, koordinira in nadzira tekoče vzdrževanje občinskega premoženja
c)   Subvencioniranje najemnin za stanovanja
d)   Izdaja soglasij za uporabo površin v lasti občine
e)   Urejanje zavarovanja občinskega premoženja
f)    Vodenje evidenc občinskega premoženja

Občinsko premoženje, s katerim gospodari oddelek:
-    Poslovni prostori
-    Stanovanja
-    Drugi objekti v lasti občine (objekti v upravljanju javnih zavodov in krajevnih skupnosti)
-    Zemljišča (kmetijska, stavbna, pozidana, nepozidana, gozdna …)

Področje investicij:
a)    Načrtovanje, priprava, vodenje in izvajanje investicij ter investicijskega vzdrževanja objektov, ki so v lasti občine, razen investicij v javno infrastrukturo (ceste, vodovodi …)

Področje javnega naročanja:
a)    Izvajanje javnih naročil za celotno občinsko upravo
b)    Izvajanje skupnih javnih naročil za javne zavode in javna podjetja, katerih (so)ustanoviteljica je občina ter za ožje dele občine (krajevne skupnosti)
c)    Izvajanje postopkov javno-zasebnega partnerstva

Drugo:
a)    Nadzor nad vodenjem energetskega knjigovodstva objektov v lasti občine
b)    Koordinacija dela energetske svetovalne pisarne

 

VELJAVNI OBČINSKI AKTI (več - tu)

 

CENIKI

Cenik oddaje dvorane in učilnic v Domu kulture Brežice v najem - od 20. 6. 2017

Cenik zakupnin za kmetijska zemljišča za obdobje do 31. 12. 2018 - od 20. 6. 2017

 

POROČILA

Poročilo o preiskavah zahodnega zidu Brežic

 

Povezave:

DOM KULTURE BREŽICE

LOKALNA ENERGETSKA PISARNA

 

Informativno:

LOKALNI ENERGETSKI KONCEPT OBČINE BREŽICE