Oddelek za komunalno infrastrukturo in gospodarske javne službe

VODJA ODDELKATel. : 07 620 5540

 

Oddelek za komunalno infrastrukturo in gospodarske javne službe opravlja sledeče naloge :

 • Skrbi za izvajanje gospodarskih javnih služb varstva okolja,
 • Skrbi za osveščanje glede ravnanja s komunalnimi odpadki,
 • Skrbi za izvajanje gospodarske javne službe čiščenja in vzdrževanja javnih površin,
 • Zagotavlja izvajanje gospodarske javne službe pokopališka in pogrebna dejavnost ter urejanje pokopališč,
 • Skrbi za izvajanje gospodarske javne službe urejanje in čiščenje javnih tržnic,
 • Izvaja naloge s področja prometa na občinskih javnih cestah,
 • Opravlja naloge s področja varnosti cestnega prometa ter preventive in vzgoje v cestnem prometu,
 • Skrbi za izvajanje gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih cest,
 • Skrbi za izvajanje gospodarske javne službe vzdrževanje javne razsvetljave,
 • Skrbi za izvajanje gospodarske javne službe dejavnosti sistemskega operaterja, distribucijskega omrežja zemeljskega plina,
 • Izvaja naloge s področja oglaševanja in plakatiranja v občini,
 • Odmerja občinsko takso za rabo javnih površin,
 • Sodeluje z državnimi organi in drugimi institucijami pri razvoju, izgradnji in vzdrževanju komunalne in ceste infrastrukture ter energetike,
 • Načrtuje ter predlaga standarde in normative za občinske gospodarske javne službe,
 • Opravlja strokovni nadzor nad izvajanjem občinskih gospodarskih javnih služb,
 • Izvaja analize ter opravlja naloge, povezane z oblikovanjem tarif in cen storitev posameznih občinskih gospodarskih javnih služb,
 • Določa pogoje in izdaja soglasja ter dovoljenja za priključitev na infrastrukturne objekte in naprave občinskih gospodarskih javnih služb oziroma skrbi za prenos pooblastil na izvajalce občinskih gospodarskih javnih služb,
 • Vodi investicije v gospodarsko javno infrastrukturo,
 • Izdaja dovoljenja za prekomerno obremenitev okolja s hrupom ter potrjuje obratovalni čas gostinskih obratov,
 • Opravlja strokovne naloge v zvezi s podeljevanjem koncesij iz svojega delovnega področja.

 

 

OBČINSKI SPV

 

Veljavni akti po področjih:

 

OPERATIVNI PROGRAM..

CENIK ZA DOBAVO IN OSKRBO PARKIRIŠČ ZA AVTODOME Z OSKRBO V OBČINI BREŽICE

CENIK ZA JAVNI ATOMATIZIRANI SISTEM ZA IZPOSOJO KOLES V BREŽICAH - BRŽKOLO


Obrazci