Oddelek za pravne in splošne zadeve

VODJA ODDELKA

Tel.: 07 620 5520

 

Oddelek za pravne in splošne zadeve opravlja sledeče naloge:

  • zagotavlja strokovno sodelovanje in pravno pomoč notranjim organizacijskim enotam    občinske uprave,
  • vodi upravne postopke na drugi stopnji,
  • pripravlja  dokumentacijo in vodi postopke za  pridobivanje in razpolaganje z občinskim nepremičnim premoženjem,
  • zagotavlja zastopanje Občine Brežice v sodnih in upravnih postopkih,
  • skrbi za kadrovske zadeve in varstvo pri delu za občinsko upravo,
  • izvaja naloge glavne pisarne,
  • vodi dokumentacijo in koordinira delo med organizacijskimi enotami vezano na standard kakovosti v občinski upravi,
  • pripravlja in posreduje informacije javnega značaja.

 

SEZNAM VELJAVNIH PREDPISOV