Oddelek za prostor

VODJA ODDELKA

Tel.:07 620 5570

 

Oddelek za prostor opravlja sledeče naloge:

 • vodenje izdelave občinskega prostorskega načrta,
 • vodenje izdelave občinskih podrobnih prostorskih načrtov,
 • sodelovanje pri usmerjanju prostorskega razvoja občine in načrtovanju prostorskih ureditev,
 • vodenje postopkov sprejemanja prostorskih aktov, zagotavljanje njihove javne dostopnosti,
 • spremljanje in sodelovanje pri pripravi državnih prostorskih aktov na območju občine ter spremljanje njihovega izvajanja,
 • vodenje evidence za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - NUSZ  (sprejem podatkov za izračun NUSZ).

 

Na oddelku izdajamo:

 • lokacijske informacije,
 • potrdila o namenski rabi zemljišča,
 • potrdila o parcelaciji,
 • potrdila o statusu parcele,
 • potrdila o predkupni pravici,
 • izjave o spremembi namembnosti,
 • odmera komunalnega prispevka,
 • evidentiranje pomožnega objekta v prostor,
 • sprejem pobud za spremembo namenske rabe prostora,
 • potrdila o pogojih za spreminjanje meje parcele,
 • soglasja za spreminjanje meje parcele,
 • mnenja o skladnosti s prostorskimi akti.

 

____________________________________________________________________________________

SEZNAM VELJAVNIH PROSTORSKIH IN DRUGIH AKTOV

____________________________________________________________________________________

SEZNAM URADNIH OBJAV V POSTOPKIH PRIPRAVE PROSTORSKIH AKTOV

 

I. POSTOPKI V SKLADU Z NOVO VELJAVNO ZAKONODAJO ZUreP-2:

-> povezava do evidence priprave prostorskih aktov - ZUreP-2

 

II. POSTOPKI V SKLADU S PREDHODNO VELJAVNO ZAKONODAJO - ZPNačrt:

 

Sklepi o začetku priprave občinskih podrobnih prostorskih načrtov:

 

Sklepi o začetku priprave občinskih prostorskih načrtov:

 

Sklepi o začetku priprave državnih prostorskih aktov:

 

Javna naznanila o javnih razgrnitvah in javnih obravnavah prostorskih aktov: 

 

Stališča do pripomb v javnih razgrnitvah prostorskih aktov: 

trenutno ni objav

                                                                                                                                                ___________

NADOMESTILO ZA UPORABO STAVBNIH ZEMLJIŠČ:

                                                                                                                                                ___________

KOMUNALNI PRISPEVEK

                                                                                                                                                 __________


Obrazci