Obnova zaklonišča v Dijaškem domu Brežice

datum: 02.12.2013

kategorija: Civilna zaščita

Obnova zaklonišča v Dijaškem domu Brežice se je pričela...

V ponedeljek, 02.12.2013 je Občina Brežice pričela z obnovo zaklonišča v Dijaškem domu Brežice.

Zaklonišče je del objekta ali objekt, ki je zgrajen in opremljen s filtroventilacijskimi napravami in bivalno opremljeno, ki omogoča praviloma nekajdnevno bivanje in zaščito pred delovanjem bojnih sredstev ter radiološko, kemijsko in biološko zaščito. (trideseti odstavek 8. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami - Uradni list RS, št. 51/06 - uradno prečiščeno besedilo in 97/10)

Zaklonilnik je praviloma preurejen prostor ali začasni objekt, zgrajen kot pokrit rov, ki omogoča zaščito pred neposrednim delovanjem bojnih sredstev.  (enatrideseti odstavek 8. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami)

Za zaščito prebivalcev pred vojnimi in drugimi nevarnostmi se gradijo zaklonišča in zaklonilniki. Zaklonišča se glede na odpornost delijo na zaklonišča osnovne in dopolnilne zaščite.  (Prvi in drugi odstavek 64. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami)

Zaklonišča osnovne zaščite se gradijo v mestih in drugih ogroženih naseljih v novih objektih, namenjenih javni zdravstveni službi, varstvu in izobraževanju otrok, varstvu kulturne dediščine, javnim telekomunikacijam, nacionalni televiziji in radiu, upravljanju železniškega, pomorskega in zračnega prometa ter v pomembnih energetskih in industrijskih objektih, kjer se bodo v vojni opravljale dejavnosti posebnega pomena za obrambo in zaščito.  (Tretji odstavek 64. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami)

V drugih novih objektih v naseljih iz prejšnjega odstavka je obvezna ojačitev prve plošče tako, da zdrži rušenje nanjo.  (Četrti odstavek 64. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami)

Zaklonišča se praviloma gradijo kot dvonamenski objekti, tako da ni ogrožena njihova zaščitna funkcija. (Peti odstavek 64. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami)

Zaklonilniki se praviloma pripravljajo v vojnem stanju za zaščito pred ruševinami.  (Šesti odstavek 64. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami)

Za zaklanjanje ljudi na javnih mestih se uporabljajo javna zaklonišča oziroma se v ta namen prilagajajo primerni objekti. (Prvi odstavek 65. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami)

Za javna zaklonišča skrbi lokalna skupnost. (Drugi odstavek 65. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami)

Zaklonišča osnovne zaščite morajo zagotavljati zaščito pred nadpritiskom, ruševinami, radioaktivnimi padavinami, požari in učinki kemičnega orožja. Opremljena morajo biti za daljše bivanje. (Prvi odstavek 66. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami)

Zaklonišča dopolnilne zaščite morajo zagotavljati zaščito pred ruševinami. (Drugi odstavek 66. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami)

Lastnik in uporabnik morata zaklonišče vzdrževati v takšnem stanju, ki ustreza njegovi namembnosti. Ob nevarnosti mora biti omogočen dostop in uporaba tistim osebam, katerim je zaklonišče namenjeno. (Prvi odstavek 67. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami)

Ob nevarnosti mora biti zaklonišče pripravljeno za uporabo v 24 urah. (Drugi odstavek 67. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami)

Spremembe zaklonišča, ki zmanjšujejo njegovo zaščitno funkcijo, praviloma niso dovoljene. (Tretji odstavek 67. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami)

Investitorji morajo graditi zaklonišča s svojimi sredstvi. Investitor javnih zaklonišč je lokalna skupnost. Za pospeševanje graditve zaklonišč lahko država prevzame garancije ali odobri subvencije. Vlada določa območja in objekte, kjer se morajo graditi zaklonišča, ter pogoje za graditev in vzdrževanje zaklonišč. O prošnjah za prevzem garancije in dodeljevanju subvencij odloča minister. Minister predpiše tehnične normative za zaklonišča in zaklonilnike ter za prilagajanje objektov za zaklanjanje. (68. člen Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami)

Tehnične normative za zaklonišča in zaklonilnike določa Pravilnik o tehničnih normativih za zaklonišča in zaklonilnike (Uradni list RS, št. 17/97, 25/00, 38/01 in 66/06).

Svetovalec za področje zaščite in reševanja, Roman Zakšek

003 Obnova zaklonišča