Brežiška civilna zaščita predstavila aktivnosti

datum: 23.04.2014

kategorija: Civilna zaščita

Brežice, 23. april – Občina Brežice je ena izmed bolj ogroženih občin v Sloveniji in kot takšna posebno pozornost namenja dejavnostim civilne zaščite. Pri tem se želi približati občanom, zato bo izvajala projekt Civilna zaščita v službi občanov po krajevnih skupnostih in Civilna zaščita v osnovnih šolah. Pri prvem projektu gre za usposabljanje prebivalcev za postopek oživljanja z defibrilatorjem ali brez, pri šolskem projektu pa se bodo otroci seznanili s poslanstvom civilne zaščite, spoznali društva, ki sodelujejo v sistemu civilne zaščite in izvedli vajo evakuacije v primeru jedrske nesreče.

Župan občine Brežice Ivan Molan se je še posebej zahvalil vsem prostovoljcem, ki kot pripadniki civilne zaščite ali društev vključenih v sistem civilne zaščite, pomagajo v primerih naravnih in drugih nesreč. Občina redno namenja sredstva za sofinanciranje izobraževanja ter opreme. Civilna zaščita je pripravljena priskočiti na pomoč tudi ljudem izven občine - v letošnjem letu je Civilna zaščita Občine Brežice tako sodelovale pri odstranjevanju posledic žleda v občini Logatec.

Svetovalec za civilno zaščito Roman Zakšek je predstavil pet občinskih načrtov zaščite in reševanja – za primer jedrske nesreče, poplav, železniške in množične nesreče na avtocesti in  ob pojavu posebno nevarnih bolezni živali. Ravnateljica OŠ Brežice mag. Marija Lubšina Novak pa je spregovorila o sodelovanju med Civilno zaščito Občine Brežice in šolo ter o pomenu vaj evakuacije, ki so za šolo z več kot 700 učenci zelo pomembne.

 Tiskovka_konferenca_namenjena_predstavitvi_dejavnosti_Civilne_za____ite_ob__ine_Bre__ice_1.JPG Tiskovka_konferenca_namenjena_predstavitvi_dejavnosti_Civilne_za____ite_ob__ine_Bre__ice_3.JPG Tiskovka_konferenca_namenjena_predstavitvi_dejavnosti_Civilne_za____ite_ob__ine_Bre__ice_4.JPG

 

 

REŠEVANJA V OBČINI BREŽICE

 1.    Predstavitev končnih predlogov občinskih načrtov zaščite in reševanja v občini Brežice

Občina Brežice je zaradi naravnih in drugih nesreč ena izmed bolj ogroženih občin v Sloveniji. Ogrožajo jo možnosti npr. poplav, potresov, suše, žleda, nevarne snovi, nesreče zrakoplova, množične prometne nesreče na avtocesti, nesreče na železniški progi, jedrska ali radiološka nesreča, terorizem, posebno nevarne bolezni živali, neurja, požari in druge.

Občine v skladu z zakonskimi predpisi ter na podlagi temeljnih načrtov zaščite in reševanja, ki so lahko državni ali regijski načrti, in ocen ogroženosti, izdelujejo občinske načrte zaščite in reševanja. Načrte izdelajo za tiste naravne in druge nesreče, ki ogrožajo določeno občino.

Občina Brežice je ob koncu prejšnjega leta izdelala Občinski načrt zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči v občini Brežice, ki ga je sprejel župan, njegovo usklajenost s temeljnim načrtom pa potrdila tudi Izpostava Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje v Brežicah.

Tokrat je občina izdelala štiri (4) občinske načrte zaščite in reševanja, ki so zaradi zahtevnih zakonskih postopkov sprejemanja še v obliki končnih predlogov načrtov.

Ti so:

1)    Končni predlog občinskega načrta zaščite in reševanja ob železniški nesreči v občini Brežice;

2)    Končni predlog občinskega načrta zaščite in reševanja ob množični nesreči na avtocesti v občini Brežice;

3)    Končni predlog občinskega načrta zaščite in reševanja ob pojavu posebno nevarnih bolezni živali v občini Brežice in

4)    Končni predlog občinskega načrta zaščite in reševanja ob poplavah v občini Brežice.

V občinskih načrtih so natančno razčlenjeni zaščitni ukrepi in aktivnosti za zaščito, reševanje in pomoč ter zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje, ki so v pristojnosti Občine Brežice. Temeljna načela na podlagi katerih se organizira zaščita, reševanje in pomoč ob naravnih in drugih nesrečah so: načelo preventive, načelo pravice do varstva, načelo pomoči, načelo postopnosti pri uporabi sil in sredstev, načelo obveznega izvajanja odločitev, načelo javnosti, načelo zakonitosti ter druga.

V besedilih enotno strukturiranih poglavij načrtov so navedeni razlogi za pripravo načrtov, viri in značilnosti nevarnosti, obseg načrtovanja, koncept odziva ob naravnih in drugih nesrečah, aktiviranje načrta, sile, sredstva in viri za izvajanje načrta, opazovanje, obveščanje in alarmiranje, upravljanje in vodenje, ukrepi in naloge zaščite, reševanja in pomoči, osebna in vzajemna zaščita ter drugo.

Glavni smoter izdelave občinskih načrtov zaščite in reševanja ob naravnih in drugih nesrečah je načrtovanje z namenom uspešnega zagotavljanja zaščite, reševanja in pomoči ogroženim prebivalcem ter drugim, živalim, premoženju, kulturni dediščini ter okolju v primeru naravnih in drugih nesreč, ki bi lahko prizadele občino Brežice.

 2.    Predstavitev projekta »Civilna zaščita v službi občanov«

Občina bo kot neobvezno obliko usposabljanja organizirala usposabljanje prebivalcev za osebno in vzajemno zaščito s prikazovanjem postopka oživljanja z defibrilatorjem in brez po vseh krajevnih skupnostih občine Brežice.

Ljudje velikokrat mislimo, da se nam ali našim bližnjim ne more zgoditi nič slabega. Da se to dogaja v filmih in drugim. Kako bi se odzvali in ali bi v primeru srčnega zastoja pravilno reagirali in s tem rešili življenje svojemu otroku, zakonskemu partnerju, staršu ali drugemu? Mogoče tudi neznancu. Za preživetje obolelega so namreč ključne prve minute. Ali smo na to pripravljeni? Navadno se zgodijo nesreče, srčni zastoji itd. nenadoma in brez opozorila ter nas običajno zatečejo nepripravljene. Večkrat je bilo zato življenje marsikoga izgubljeno, ko bi bilo lahko ob pravilnem ter pravočasnem odzivu prisotnih rešeno oziroma ohranjeno.

Namen usposabljanja prebivalcev za pravilno izvajanje temeljnega postopka oživljanja je priprava na nepričakovano situacijo, ko bi lahko vsak občan v primeru nuje znal pomagati ter tudi rešiti življenje.

Usposabljanje prebivalcev bo izvajala ekipa prve pomoči Civilne zaščite občine Brežice po vseh krajevnih skupnostih občine Brežice v teku koledarskega leta tedensko oziroma vsaka dva tedna, razen julija in avgusta 2014.

 Prve štiri predstavitve bodo potekale v:

1)    Osnovni šoli Cerklje ob Krki, v torek, 06.05.2014 ob 19:00. uri;

2)    Prosvetnem domu v Artičah, v sredo, 14.05.2014 ob 20:00. uri;

3)    Večnamenskem domu v Pišecah, v sredo, 11.06.2014 ob 20:00. uri in

4)    Prosvetnem domu v Globokem, v sredo, 28.05.2014 ob 20:00. uri.

 3.    Predstavitev projekta »Civilna zaščita v osnovnih šolah«

Občina Brežice bo s ciljem seznanjanja z delom in poslanstvom Civilne zaščite občine Brežice in pomočjo društev posebnega pomena v sistemu zaščite, reševanja in pomoči v osnovnih šolah za učence višjih razredov oziroma učencev vključenih v krožke sorodne vsebine izvedla predstavitve svojih zmožnosti zaščite, reševanja in pomoči. Namen predstavitev je graditev človekoljubnosti in čut do sočloveka v težavah pri odraščajoči mladini.

V mesecu maju bo izvedena prva predstavitev v OŠ Brežice za učence, ki obiskujejo interesno dejavnost Delavnica prve pomoči. Nadaljevanje ostalih predstavitev se bo izvedlo v naslednjem šolskem letu.

Civilna zaščita občine Brežice in OŠ Brežice bosta v začetku šolskega leta 2014/2015 izvedla skupno vajo »Evakuacija iz stavbe OŠ Brežice v primeru jedrske nesreče«. Ob izvedbi vaje bo preizkušen tudi načrt razdeljevanja tablet kalijevega jodida.

 Po vaji bodo vsi učenci OŠ Brežice tudi seznanjeni z delovanjem društev posebnega pomena v občinskem sistemu zaščite, reševanja in pomoči.

 4.    Povzetek

Občina Brežice načrtno in redno vlaga v zagotavljanje zaščite, reševanja in pomoči tako v materialnih sredstvih kot pridobivanju prostovoljcev v enote Civilne zaščite občine Brežice. Služba civilne zaščite redno skrbi za povezovanje in sodelovanje vseh deležnikov v občinskem sistemu zaščite reševanja in pomoči ter izven kot so npr. Civilna zaščita občine Brežice, prostovoljna gasilska društva v okviru Gasilske zveze Brežice, Kinološko društvo IZAR, Kinološko društvo Brežice, Jamarski klub Brežice, Planinsko društvo Brežice, Radioklub Elektron Brežice, Kajak kanu klub Čatež, Društvo potapljačev Vidra Krško in Slovenska vojska v vojašnici Jerneja Molana v Cerkljah ob Krki.

Če bo z uresničitvijo predstavljenih projektov Občine Brežice uspelo rešiti vsaj eno človeško življenje, bo to uspeh in potrditev, da so vsi sodelujoči s skupnimi močmi uspeli ter da se je izplačalo, saj se vrednosti človeškega življenje ne more izmeriti.