Predstavitev občinskih načrtov zaščite in reševanja ob naravnih in drugih nesrečah

datum: 22.04.2014

kategorija: Civilna zaščita

Občina Brežice je v torek, 22.04.2014 predstavila dva končna predloga občinskih načrtov...

Občina Brežice je v torek, 22.04.2014 ob 12:00. in 13:00. uri v sejni sobi Občinske uprave Občine Brežice na naslovu Cesta prvih borcev 18 v Brežicah predstavila zainteresirani javnosti Končni predlog občinskega načrta zaščite in reševanja ob poplavah v občini Brežice in Končni predlog načrta zaščite in reševanja ob pojavu posebno nevarnih bolezni živali v občini Brežice.

V občini Brežice se poplave pojavljajo skoraj vsako leto, pa tudi večkrat na leto. Katastrofalne poplave pa so redkejše. Zadnja se je zgodila leta 2010.

Poplave se najpogosteje pojavljajo v jesenskem in/ali v spomladanskem času, nenadne poplave pa zlasti v poletnem času kot posledica hudih neviht. Na postopne poplave se je mogoče pravočasno preventivno pripraviti in organizirati pravočasno izvajanje zaščitnih ukrepov, pri nenadnih poplavah pa je potrebno v zelo kratkem času organizirati potrebne sile in sredstva za zaščito, reševanje in pomoč.

Da bi bilo ukrepanje ob poplavah organizirano in učinkovito, je potrebno pripraviti ustrezne načrte zaščite in reševanja tako na lokalni kot regionalni ravni.

Varstvo pred poplavami v celoti obsega preventivo, vzpostavitev in vzdrževanje pripravljenosti za zaščito, reševanje in pomoč ter odpravljanje posledic poplav in obnovo.

Občina Brežice je poplavno ogrožena in je dolžna izdelati občinski načrt zaščite in reševanja ob poplavah v občini Brežice, v katerem mora upoštevati tudi nenadne poplave, ki so predvsem lokalnega značaja. Pri tem mora občina načrtovati zagotovitev vseh osnovnih sredstev za lastne sile, v primeru, ko pa to ne zadošča, se vključijo tudi regijske sile.

Reka Sava teče po ozemlju občine Brežice v dolžini 17,48 km. Od tega malo več kot en kilometer kot mejna reka med občino Krško in občino Brežice ter približno 3 km kot mejna reka med Slovenijo in Hrvaško.

V občini Brežice se po podatkih UVHVVR v preteklosti niso pojavile epizootije v večjem številu.  

Opaženi so bili še manjši izbruhi atipične kokošje kuge leta 1991 in pojav klasične prašičje kuge leta 1992 ter nazadnje leta 1996. Leta 2006 in 2007 je bil zabeležen izbruh klasične prašičje kuge na Hrvaškem, v neposredni bližini meje z RS. Prav tako leta 2006 se je prvič pojavila tudi aviarna influenca (ptičja gripa) pri prostoživečih pticah v severovzhodni Sloveniji, na območju občine Brežice pa bolezni nismo beležili, ampak smo le izvajali preventivne ukrepe. V občini Brežice – kot na območju celotne Slovenije - so bile z ukrepi zdravstvenega varstva živali v preteklosti zatrte oziroma uspešno nadzorovane bolezni živali, ki bi lahko povzročile večjo gospodarsko škodo in bile nevarne tudi za zdravje ljudi (na primer izbruha slinavke in parkljevke ni bilo vse od leta 1968), saj je bil izveden uspešen sistem nadzora ter izvajanja predpisanih ukrepov.  

Pristojni organi v Sloveniji (UVHVVR, Nacionalni inštitut za javno zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS) vsako leto izdelajo program nadzora zoonoz in njihovih povzročiteljev zaradi spremljanja stanja glede zoonoz (nalezljive bolezni živali, ki se prenašajo z živali na ljudi in obratno) ter njihovih povzročiteljev pri živalih, v živilih in pri ljudeh. Program se izvaja vse od leta 2005 in je dostopen na spletni strani UVHVVR. 

Pomemben dejavnik pri zatiranju in izkoreninjenju bolezni je tudi odstranjevanje ter uničevanje živalskih trupel in živalskih stranskih proizvodov. V Sloveniji imamo trenutno odobren le en predelovalni obrat kategorije 1 in 2 (kafilerija), v katerem se lahko neškodljivo odstranjujejo živalska trupla ter drugi živalski stranski proizvodi.  

Na območju občine Brežice zaradi neposredne bližine meje z Republiko Hrvaško potekajo tranziti živali, živil in izdelkov živalskega izvora, kar pomeni stalno nevarnost namernega oziroma nenamernega vnosa bolezni živali. Nevarnost za vnos bolezni, zaradi svoje geostrateške lokacije, predstavljajo tudi migracije ljudi skozi državo. Posebno nevarne bolezni se pojavljajo in širijo tudi v Evropi (slinavka in parkljevka leta 2001, aviarna influenca 2006 in 2007 idr.).

Zaradi navedenih nevarnosti poplav in ob možnem pojavu posebno nevarnih bolezni živali v občini Brežice, morata biti Občina Brežice, Civilna zaščita občine Brežice ter druge občinske sile zaščite in reševanja pripravljene ustrezno ukrepati. 

Svetovalec za področje zaščite in reševanja, Roman Zakšek