Sanacija regionalne ceste R3-676/2204 skozi naselje Trebež

datum: 13.10.2016

kategorija: Javna naročila

Občina Brežice objavlja javno naročilo po odprtem postopku za izbor izvajalca del na sanaciji regionalne ceste skozi naselje Trebež

Predmet javnega naročila je sanacija dela regionalne ceste R3-676/2204 Sp. Pohanca – Kapele v skupni dolžini 650 m skozi naselje Trebež. V sklopu sanacije ceste je previdena izgradnja pločnika ob desni strani vozišča, ureditev odvodnjavanja, rekonstrukcija cestnega priključka LC 0246725 in R3-676, dopolnitev javne razsvetljave in zaščita komunalnih vodov.

Ločen sklop javnega naročila je izgradnja premostitvenega objekta, ki se izvede ob pogoju, da bodo zagotovljena sredstva soinvestitorjev zadostovala za izvedbo obeh sklopov o čemer bo izbrani ponudnik obveščen pred podpisom pogodbe.

Naročnika javnega naročila sta:
Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice (soinvestitor) in
RS, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Tržaška 19, 1000 Ljubljana (investitor)

Javno naročilo se financira iz sredstev:
-    proračuna Republike Slovenije v obsegu 75,24 % pogodbene vrednosti in
-    proračuna Občine Brežice - proračunska postavka "00214 – Pločnik Trebež R3-676" v obsegu 24,76 % pogodbene vrednosti.

Rok za oddajo ponudb (sprememba): 10. november 2016 do 11.00 ure

Odpiranje ponudb (javno): 10. november 2016 ob 12.00 uri - Sejna soba Občine Brežice - sedež naročnika.

Kontaktna oseba:
Vilma Zupančič
tel.: 07 6205 561, GSM 041 944 460
e-mail:


SPREMEMBE IN DOPOLNITVE RD

Povabilo in navodila - sprememba 2. 11. 2016

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Povabilo in navodila za izdelavo ponudbe

Popisi del - popravek popisov "Načrt ceste" (25. 10. 2016)

Vzorec pogodbe

Obrazci

ESPD obrazec

Projektna dokumentacija

P1   P2   P3   P4   P5