12. seja Občinskega sveta občine Brežice
Datum in ura:
 13.06.2016 ob 16:00
Možnost postavljanja vprašanj:
 13.06.2016 do 20:00
Lokacija:
 Sejna soba na Gubčevi 10a, Brežice.

Vabilo:

Vabilo

 

12. seja Občinskega sveta občine Brežice bo v ponedeljek, 13.6.2016 ob 16.uri, v sejni sobi na Gubčevi 10a, Brežice.

 

Obvestila in odgovori občinskim svetnikom:

Odgovori na vprašanja

Odgovor na vprašanje

Obvestilo

Stališča delovnih teles

Točke dnevnega reda

1. Potrditev zapisnika 11. redne seje Občinskega sveta Občine Brežice.

Gradiva:

2. Poročilo o opravljenih nalogah po zadnji seji sveta ter o izvrševanju sklepov sveta.

3. Določitev dnevnega reda.

4. Kadrovske in mandatne zadeve:

4.1 Podaljšanje mandata občinski volilni komisiji
4.2 Imenovanje občinske volilne komisije občine Brežice
4.3 Podaja mnenja k imenovanju ravnatelja OŠ Velika Dolina

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

5. Seznanitev s poslovnimi poročili javnih zavodov in agencij, katerih (so)ustanoviteljica ali sofinancerka je Občina Brežice za leto 2015.

Gradiva:

6. Pobude in vprašanja.

7. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko območje Artiče jug, ART-09, 2. obravnava.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

8. Potrditve cene storitve obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

9. Znižanje cen javne infrastrukture obveznih občinskih gospodarskih javnih služb Zbiranje mešanih komunalnih odpadkov in Zbiranje bioloških odpadkov (biološko razgradljivi kuhinjski odpadki in zeleni vrtni odpad)

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

10. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Brežice – SDOPN1, 1. obravnava.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

11. Sklep o spremembi meje občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje BRŽ-30 za potrebe razvoja obstoječe dejavnosti.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

12. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje BRŽ 30 za potrebe razvoja obstoječe dejavnosti, 1. obravnava.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

13. Predlog odloka o občinskem podrobnem načrtu za območje razpršene poselitve Velike Malence 2 – Ap 1143, 1. obravnava.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

14. Ukinitev statusa javnega dobra:

14.1 Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na parc.št. 1069/5 k.o. 1305 – Globočice.
14.2 Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na parc.št. 1062/16 k.o. 1305 – Globočice.
14.3 Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na parc.št. 3681/2 k.o. 1302 – Cerklje.
14.4 Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na parc.št. 1580/9 k.o. 1307 – Cerina.
14.5 Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na parc.št. 705/2 k.o. 1261 – Sromlje.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

15. Sklep o predaji nepremičnin v upravljanje Krajevnim skupnostim.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

16. Sklep o dopolnitvi letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem občine Brežice za leto 2016 – št. 2.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

17. Sklep o odobritvi ugodnejšega normativa za storitve logopeda v vrtcih Občine Brežice za leto 2016/2017.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

18. Pravilnik o zagotavljanju sredstev javnim zavodom na področju osnovnošolskega izobraževanja, predšolske vzgoje in glasbene šole.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

19. Sklepi o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskih projektov:

19.1 Sklep o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta »Ureditev atletske steze – Osnovna šola Globoko«.
19.2 Sklep o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta »Večnamenske zunanje površine v KS Velika Dolina«.
19.3 Sklep o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta »Večnamenski objekt – Jesenice na Dolenjskem«.
19.4 Sklep o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta »Ureditev prostorov za Fakulteto za turizem v Brežicah«.
19.5 Sklep o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta »Ureditev kotlovnice ZPTM Brežice«.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

20. Sklep o zahtevah Civilne iniciative Krška vas in Velike Malence.

Sprejeti sklepi: