21. seja Občinskega sveta občine Brežice
Datum in ura:
 19.10.2017 ob 16:00
Možnost postavljanja vprašanj:
 19.10.2017 do 20:00
Lokacija:
 Sejna soba na Gubčevi 10a, Brežice.

Vabilo:

Vabilo

 

21. seja Občinskega sveta občine Brežice bo v četrtek, 19.10.2017 ob 16.00 uri, v sejni sobi na Gubčevi 10a, Brežice.

 

Obvestilo o dodatni točki dnevnega reda.

Dopolnjeno vabilo.

Dodatno gradivo.

Sklep - izbor variante OŠ Artiče.

 

Obvestila in odgovori občinskim svetnikom:

Odgovori na pobude in vprašanja.

Stališča in predlogi delovnih teles.

Točke dnevnega reda

1. Potrditev zapisnika 20. redne seje Občinskega sveta Občine Brežice.

Gradiva:

2. Poročilo o opravljenih nalogah po zadnji seji sveta ter o izvrševanju sklepov sveta.

Gradiva:

3. Določitev dnevnega reda.

4. Kadrovske in mandatne zadeve:

4.1 Sklep o podaji mnenja k imenovanju ravnateljice Osnovne šole Maks Pleteršnik Pišece.
4.2 Sklep o podaji soglasja k imenovanju direktorice Knjižnice Brežice.
4.3 Sklep o določitvi predstavnikov Občine Brežice v volilno telo za volitve članov državnega sveta.
4.4 Sklep o določitvi kandidata Občine Brežice za člana državnega sveta.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

5. Pobude in vprašanja.

6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje »B4-21C2/1/423_CU – Ob Cesti svobode«; druga obravnava.

Gradiva:

7. Predlog Odloka o imenovanju nove ulice v naselju Brežice; prva obravnava.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

8. Sklep o spremembi meje občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje razpršene poselitve Dednja vas, Ap 1366.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

9. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje razpršene poselitve Dednja vas, Ap 1366; prva obravnava.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

10. Predlog Odloka o spremembi Odloka o varstvu javnega reda in miru v Občini Brežice; prva obravnava.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

11. Sklep o določitvi višine znižanja najemnine za poslovne prostore za leto 2018.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

12. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega zavoda Osnovna šola dr. Jožeta Toporišiča Dobova, prva obravnava.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

13. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Artiče, prva obravnava.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

14. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Brežice, prva obravnava.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

15. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Bizeljsko, prva obravnava.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

16. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Globoko, prva obravnava.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

17. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Cerklje ob Krki, prva obravnava.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

18. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Maksa Pleteršnika Pišece, prva obravnava.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

19. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Velika Dolina, prva obravnava.

Gradiva:

Sprejeti sklepi: