22. seja Občinskega sveta občine Brežice
Datum in ura:
 18.12.2017 ob 16:00
Možnost postavljanja vprašanj:
 18.12.2017 do 20:00
Lokacija:
 Sejna soba na Gubčevi 10a, Brežice.

Vabilo:

Vabilo 22. redna seja

 

22. seja Občinskega sveta občine Brežice bo v ponedeljek, 18.12.2017 ob 16.00 uri, v sejni sobi na Gubčevi 10a, Brežice.

 

Obvestila in odgovori občinskim svetnikom:

Informacija o začasnem financiranju januar-marec 2018.

Stališča in predlogi delovnih teles.

Odgovori na pobude in vprašanja.

 

Točke dnevnega reda

1. Potrditev zapisnika 21. redne seje Občinskega sveta Občine Brežice.

Gradiva:

2. Poročilo o opravljenih nalogah po zadnji seji sveta ter o izvrševanju sklepov sveta.

Gradiva:

3. Določitev dnevnega reda.

4. Kadrovske in mandatne zadeve:

4.1 Sklep o podaji mnenja k imenovanju ravnateljice Osnovne šole Artiče.
4.2 Sklep o podaji soglasja k imenovanju direktorja Zavoda za šport Brežice.
4.3 Sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svet zavoda Posavski muzej Brežice.
4.4 Ugotovitveni sklep o predčasnem prenehanju mandata članu – namestniku člana Občinske volilne komisije občine Brežice.
4.5 Sklep o potrditvi mandata nadomestnemu članu – namestnik člana Občinske volilne komisije občine Brežice.
4.6 Ugotovitveni sklep o predčasnem prenehanju mandata članici Sveta javnega zavoda Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice.
4.7 Sklep o potrditvi mandata nadomestnemu članu Sveta javnega zavoda Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

5. Odlok o javnem lekarniškem zavodu Lekarna Brežice – druga obravnava.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

6. Predlog Odloka občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje razpršene poselitve Orešje, Ap 1526 – prva obravnava.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

7. Poslovni načrt podjetja za leto 2018 in program izvajanja gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode, zbiranja komunalnih odpadkov, obdelava komunalnih odpadkov, upravljanja tržnice, pogrebne in pokopališke dejavnosti, vzdrževanje zelenic in javnih površin za leto 2018 ter razvojni plan podjetja in program za obvladovanje kakovosti poslovanja.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

8. Sklepi o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta:

8.1 Obnova Bizeljske ceste v Brežicah.
8.2 Izvedba infrastrukturne ureditve na pokopališču Brežice.
8.3 Pločnik ob Cesti bratov Cerjakov od železniške postaje do železniškega prehoda.(v Brežicah).
8.4 Ureditev parkirišča za avtodome na Prešernovi cesti v Brežicah.
8.5 Rekonstrukcija in dograditev Osnovne šole Artiče.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

9. Sklep o financiranju Fakultete za turizem v Brežicah.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

10. Predlog Odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2018 – prva obravnava.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

11. Pobude in vprašanja.

Gradiva:

12. Predlog Odloka o določitvi plovbnega režima na reki Savi na območju akumulacijskega bazena hidroelektrarne Brežice – prva obravnava.

Gradiva: