23. seja Občinskega sveta občine Brežice
Datum in ura:
 19.02.2018 ob 16:00
Možnost postavljanja vprašanj:
 19.02.2018 do 20:00
Lokacija:
 Sejna soba na Gubčevi 10a, Brežice.

Vabilo:

Vabilo 23. seja

 

23. seja Občinskega sveta občine Brežice bo v ponedeljek, 19.2.2018 ob 16.00 uri, v sejni sobi na Gubčevi 10a, Brežice.

 

Obvestila in odgovori občinskim svetnikom:

Odgovor na pobude svetnikov iz razprave pri točki Predlog Odloka na proračun 2018

Odgovori na pobude in vprašanja

Stališča in predlogi delovnih teles

Točke dnevnega reda

1. Potrditev zapisnika 22. redne seje Občinskega sveta Občine Brežice.

Gradiva:

2. Poročilo o opravljenih nalogah po zadnji seji sveta ter o izvrševanju sklepov sveta.

3. Določitev dnevnega reda.

4. Kadrovske in mandatne zadeve:

4.1 Sklep o podaji soglasja k imenovanju direktorice Javnega zavoda Lekarna Brežice.
4.2 Sklep o imenovanju predstavnika lokalne skupnosti v Svet zavoda Splošna bolnišnica Brežice.
4.3 Sklep o imenovanju predstavnika lokalne skupnosti v Svet Centra za socialno delo Brežice.
4.4 Sklep o imenovanju predstavnika lokalne skupnosti v Svet zavoda Kozjanski park.
4.5 Sklep o popravku Sklepa o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svet zavoda Posavski muzej Brežice.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

5. Poročilo investitorjev o poteku izgradnje objektov vodne, državne in lokalne infrastrukture ter objektov vodne in energetske infrastrukture v nedeljivem razmerju za izgradnjo HE Mokrice ter sanaciji območja za HE Brežice.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

6. Novelacija investicijskega programa za »Obnovo železnega mostu čez Savo v Brežicah«.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

7. Sklepi o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta:

7.1 Hidravlične izboljšave Brežice 2
7.2 Kolesarska povezava ob R2 419 Brežice – Krška vas in Brežice – Čatež ob Savi
7.3 Kolesarska povezava ob R2 420 Brežice – Dobova
7.4 Javni sistem izposoje koles in postavitev kolesarnic
7.5 Sprememba sklepa za DIIP za ureditev avtodomskega parkirišča na Prešernovi cesti v Brežicah

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

8. Odlok o proračunu Občine Brežice za leto 2018 – druga obravnava.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

9. Sklep o spremembi meje občinskega podrobnega prostorskega načrta za Terme Čatež – širitev tematskih vsebin – št.2.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

10. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Terme Čatež – širitev tematskih vsebin – druga obravnava.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

11. Predlog Odloka o določitvi plovbnega režima na reki Savi na območju akumulacijskega bazena hidroelektrarne Brežice – prva obravnava.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

12. Pobude in vprašanja.
Izpraševalec: Marija Levak (SLS)

Vprašanje/pobuda: V zadnjih novembrskih dneh me je na Kmetijski svetovalni službi obiskal kmet Anton Šneberger, stanujoč v Podgorju pri Pišecah 23 in potožil nad problemi, ki jih ima tako kot živeč na hribovitem in odročnem terenu in še zlasti kot kmet, kmetijski proizvajalec, vinogradnik. Svoj pridelek prodaja neposredno kupcem, pretežno na domu. Kot lastnik več kot 2 ha vinogradov, mora ta pridelek sam tudi prodati. Težave ima z dostopom. Več kot 100 let staro uporabljano pot, ki je povezava s Pišecami, na krajevni skupnosti ne morejo vzdrževat, ker nimajo soglasja lastnikov teh parcel po katerih poteka pot, ki uradno ni javna. Vznak težav, ki ob tej poti trajajo že desetletja, si je zgradil lastno pot po svojem zemljišču v navezavi na javno cesto, ki vodi v Vitno vas. Ker pa ta cesta poteka sorazmerno po strmem terenu, ima težave, da mu vsako leto - jeseni in spomladi, pot izderejo meteorne vode. Zato je vzdrževanje te, z gramozom posute poti, vsakoleten visok strošek, vedno po neurjih pa so, dokler ceste ne sanirajo odrezani od sveta. To predstavlja težavo zlasti njihovem sinu, ki hodi v službo. Njihova nedostopnost pa odvrne potencialne kupce vina. Stranka sprašuje ali je kakšna možnost pomoči pri trajnejši ureditvi poti do njihovega doma, saj sami finančnih sredstev za trajnejšo rešitev njihove ceste nimajo. Ponuja v odkup lastno zemljišče, ki naj bi postalo javno, da bi mu lahko krajevna skupnost ali občina pomagala pri trajnejši ureditvi poti do njihovega doma. Zanima me ali je to izvedljivo in na kakšen način? - Marija Levak (SLS) 22.03.2018Izpraševalec: Bernardka Ogorevc (SD)

Vprašanje/pobuda: 1. Na območju Občine Brežice, natančneje v kraju Spodnja Pohanca, se proti Brežicam iz krožišča vije republiška cesta, ki je preobremenjena s pretokom vozil, tako osebnih kot tovornih. Prav tako je cestišče dotrajano in povešeno na obeh straneh ter s tem izjemno nevarno. Ta cesta je potrebna čim prejšnje prenove. Ob tem pa je hkrati smiselno napraviti tudi kolesarsko stezo, kajti kolesarjev ne manjka, tako v zgodnjih jutranjih urah, ko je na cesti največ voznikov, kot tudi čez dan in na večer, ko se verjetnost nevarnosti še poveča. Zaradi preobremenjenosti cestišča, so na že omenjenem krožišču v Spodnji Pohanci, nastale izbokline na asfaltu, kar je posledično zopet nevarno ob kroženju velikih tovornih vozil, ki so obremenjena s težkim tovorom.

2. V Brežicah na Černelčevi cesti pri križišču med prodajalno Spar in optiko Glasmaher, se pričenja pot, ki vodi do urgentnega centra Bolnišnice Brežice. Del te poti je skoraj uničen in izjemno neroden za vsa vozila. Gre za nekaj deset metrov. Na tem delu so nastale razpoke in jame. Ob urgentnem prevozu, ko mora vozilo, ki prevaža bolnika (do urgentnega centra), pohiteti, se bolnik ob sunkih v vozilu »pretrese«. Predstavljena okoliščina ni ugodna za bolnika, ki trpi v bolečinah. Ta del poti je nujno potreben prenove. - Bernardka Ogorevc (SD) 22.03.2018Izpraševalec: Mira Šuler (SDS)

Vprašanje/pobuda: 1. Pobuda se nanaša na problematiko parkirnih prostorov pred bolnico Brežice. S pridobitvijo urgentnega centra se je povečala tudi frekvenca pacientov, tako da velikokrat ne najdeš prostega parkirnega prostora tudi pred trgovino Spar. Nič bolje oziroma še slabše pa je za bolnišnico, kamor hodijo pacienti v specialistične ambulante in na fizioterapijo. Parkira se po travi in ustvarjajo se globoke luže. Predlagam, da občina in vodstvo bolnišnice najdeta skupno rešitev in sredstva, da se na območju, kjer je travnik naredi tampon uporaben za parkiranje vozil. Večina občanov, ki se tam giblje ni zdrava, gre tudi za ljudi posebnimi potrebami in potrebno bi jim bilo zagotoviti dostopen parkirni prostor, še posebej zato, ker bolnišnica s tem zemljiščem razpolaga.

2. Vsako leto ponavljam isto težavo glede rastočih dreves ob regionalni cesti Brežice – Bizeljsko in Krško - Rakovec. Skozi gozd Dobrava so nad obema cestiščema preraščena drevesa z obeh strani ceste. Veje so nevarne in vprašanje časa je, kdaj bo katera veja popustila, bodisi pod težo snega ali vetra. Lastnike gozdov naj se pozove, da naj svet nad cestiščem sprostijo - to pomeni, da drevesa odstranijo. Ne vem kdo je odgovoren v primeru poškodbe avtomobila ali osebe, ali je to lastnik ceste ali lastnik drevesa.

3. Na pločniku Župelevec, ki je končan v I. fazi gradnje, še vedno ni nameščena utripajoča luč - bič nad prehodom za pešce. Otroci tam prečkajo cesto, zjutraj ko je še tema in so v nenehni nevarnosti, ker znak, ki označuje prehod za pešce ni dovolj viden. Za ta del cestišča oz. prehod, sem že posredovala filmček, ki prikazuje nekvalitetno delo izvajalca, kajti ravno na prehodu za pešce je vdolbina ob pločniku, v katero se ob dežju nabere velika količina vode. Že najmanjša ploha je dovolj da pešec doživi hladen tuš. - Mira Šuler (SDS) 22.03.2018Izpraševalec: Jožef Piltaver (Lista SONCE)

Vprašanje/pobuda: 1. Dajem pobudo, da občina pristopi k sprejetju programa znižanja svetlobnega onesnaževanja v občini Brežice. Občina Brežice je kar dobro pokrita z javno razsvetljavo. Večina sistemov že ima tudi vgrajene vsaj varčne sijalke, kar me veseli in posodabljanje podpiram še naprej. Glede na to, da večino časa luči gorijo v prazno, saj pešcev na javnih površinah skorajda ni oziroma jih praviloma poleti ni med 23. in 5.00 uro, pozimi pa med 20. in 6.00 uro, k varnosti razen v križiščih in na prehodih za pešce pa tudi ne prispeva. Svetlobno onesnaževanje krajev je škodljivo tudi za vse živali. Tokovina stane preko 200.000,00 EUR letno. Zato predlagam, da se pripravi program, ki bo ugotovil sedanje stanje in potrebne posege (npr.: konkretno, prehod za pešce na cesti Brežice - Čatež ob Savi, pri Lidlu ni ustrezno osvetljen, saj pešca, ki prihaja po stezi iz Brežic, ali semaforja in stopa na prehod za pešce, niti slučajno ne moreš videti, če voziš v smeri Brežic) in program ukrepov za znižanje svetlobnega onesnaževanja, kot npr.: ugašanje vseh luči v nočnem času, ugašanje vsake druge luči na daljših cestah, ustrezno osvetlitev križišč in prehodov za pešce, posek oziroma obsekavanje dreves, ki senčijo prostor snopa svetilke, ipd.). Mnenja sem, da bi bilo tako mogoče pričakovati znižanja stroškov za tokovino tudi do polovice.

2. Sprašujem, ali bo občina katero mojo prejšnjo pobudo realizirala. Do sedaj sem dal več pobud in vprašanj, na katere je župan odgovoril ali pa tudi ne, ali pa le delno, ali pa je obljubil, da bo predlagana zadeva rešena v bodočnosti (kot npr.: sprememba poslovnika, povečanje trga dr. Toporišiča, ureditev lastniških razmerij poti, namestitev prometnega znaka za omejitev hitrosti, pogrebni zakon, ipd). Če se ne motim, niti ena od mojih pobud ni bila realizirana, zato se sprašujem, čemu je ta točka sploh na dnevnem redu vsake seje. - Jožef Piltaver (Lista SONCE) 22.03.2018Izpraševalec: Anton Zorko (DeSUS)

Vprašanje/pobuda: 1. Ko se neka zadeva uredi, potem toliko bolj pade v oči tisto, kar ni urejeno. V mislih imam Dobovsko cesto, južno vpadnico v center mesta, ki je zdaj primerno in lepo urejena. Na brežinah med Orehovo alejo in Dobovsko cesto pa je takšna kot je bila nekoč. Pobuda občanov tega dela je, da se ta brežina uredi, primerno zasadi in urejuje in da se na vrhu postavijo klopce. Lahko tudi z nekim primernem načrtu, da se to v nekaj letih uredi in polepša vpadnico v mesto.

2. Vsi smo ponosni, če se v občini Brežice kaj naredi in v investicije za družbene dejavnosti se vlagajo kar velika sredstva. Zelo presenečen sem bil, ker ob tem, da je nekaj novega, se pričakuje, da bo funkcioniralo zelo dobro vsaj 6, 7 let. Kaj je zdaj z otroškim vrtcem? Na novo zgrajen v Brežicah. Baje ni največjega zadovoljstva niti staršev niti delavcev. Poleg tega že ni dosti prostora in se iščejo že dodatni prostori. Ne trdim, da je tako, ampak samo sprašujem, ker sem bil sam presenečen, če se že investira v takšen objekt, da vsaj dobro funkcionira.

3. Po dveh letih in pol že tretjič podajam pobudo. Na nekatere pobude smo pač gluhi. Gre za ureditev mestnega prometa v Brežicah. Kar naprej poslušam od starejših občanov, kako je to v Krškem dobro urejeno, kako se lahko vozijo po celem mesto za sorazmerno malo denarja. Še vedno nimamo relacije, da bi lahko prišli do Mercatorja in tam izstopili. Ali je to res takšen problem? Ponovno podajam pobudo, da se to vendarle uredi.
- Anton Zorko (DeSUS) 22.03.2018Izpraševalec: Darko Udovič (SMC)

Vprašanje/pobuda: 1. Že nekaj časa je kar nekaj polemik glede financiranja veteranskih in domoljubnih organizacij. Podajam pobudo, da občinska uprava pristopi k spremembi Pravilnika o sofinanciranju veteranskih in domoljubnih organizacij in ga uvrsti na naslednjo sejo občinskega sveta. Do sprejema novele pravilnika pa se ne izvede javnega razpisa, ki se nanaša na sofinanciranje teh organizacij. Če pridemo s spremembo pravilnika na naslednjo sejo, ne bo nihče prikrajšan, ker se tudi financiranje izvaja od sredi leta oz. proti koncu leta. Vemo, da imamo nekaj predlogov o spremembi tega pravilnika, tako da bi bilo prav, da se ta pobuda uvrsti na dnevni red.

2. Koliko društev je bilo prijavljeno na razpis za sofinanciranje programov veteranskih in domoljubnih organizacij v letu 2017, koliko sredstev je bilo odobrenih po organizacijah in kolikšna je bila realizacija odobrenih sredstev po društvih.

3. Podajam pobudo s strani krajevne skupnosti Cerklje ob Krki za katero bi bili veseli, če bi dobili odgovore: »Kdo je spremenil obveznost MORS-a (600.000,00 EUR letno) v do 600.000,00EUR za projekte KS Cerklje ob Krki in KS Skopice? Sklep je med drugimi zahtevami bil s strani KS posredovan Občini Brežice v zvezi s sprejemanjem sprememb Državnega prostorskega načrta za letališče Cerklje ob Krki. Ovrednotiti stanovanja, oziroma kakšno vrednost predstavljajo nepremičnine iz 9. člena dogovora. Koliko je MORS prispeval Gasilskim društvom v KS Cerklje ob Krki, KS Krška vas in KS Skopice, v skladu z 6. členom dogovora? Kakšni so menjalni efekti zemljišč iz 10. člena dogovora? Imenovanje člana koordinacijske skupine iz KS Cerklje ob Krki v skladu z 13. členom dogovora.«

4. Glede na odgovor na vprašanje, da je za umestitev novega mostu potrebno spremeniti prostorske akte, dajem pobudo o pričetku postopka spremembe prostorskega akta za umeščanje novega betonskega mostu v Cerkljah ob Krki.
- Darko Udovič (SMC) 22.03.2018
Odgovor:
Župan – odgovor:
1. Glede financiranja veteranskih in domoljubnih organizacij bomo podali pisne odgovore.

2. Dejstvo je, da MORS pač ni želel že kar nekaj let financirati teh zadev in stvari so bile tudi že na občinskem svetu.

3. Glede pravilnika pa podajam odgovor, da so že zelo dolgo želje, da bi si borci, častniki in veterani povečali sredstva na račun izgnancev. Že pred enim letom smo imeli sestanek. Več kot 50% sredstev gre za te 3 organizacije, vsi izgnanci pa dobijo še ne polovico sredstev. Predlog je bil celo, da bi se za 5 krat povečala sredstva za te organizacije. Ne vem, če so upravičene te veteranske organizacije do sofinanciranja v višini 60.000 EUR, če primerjam, da mladina oz. društvo upokojencev, ki jih je v brežiški občini 2000, imajo na letni ravni 15.000 EUR. Čas bo, da bomo sredstva pričeli deliti tistim mladim oz. da prenehamo s starimi zgodbami in nenehnim povečevanjem sredstev za leto 1945. Ne vidim nobene potrebe po spreminjanju pravilnika, kajti še vedno največ sredstev dobijo te organizacije. Vsako leto se jim tudi povečuje. Glede sama delitve sredstev pa boste prejeli odgovor. Milko Veršec je posredoval dopis, ki ste ga najverjetneje tudi dobili. Ključni problem je ali je VSO lani prejel sredstva ali ne. VSO se lani ni prijavil. Če se bo letos prijavil bo v skladu s pravilnikom in ostalim enako upravičen kot vsi drugi. Bi bil pa tudi upravičen, če bi oddal prijavo, bistveno bolj kot častniki, saj VSO je veteranska organizacija, častniki pa niso in so izjema in smo jih posebej vključili. Sredstva, ki jih dajemo za te namene, so primerna našim kompletnim sredstvom. Združenje borcev pa vsako leto prejme še 4.000,00 EUR za spomenike, kar pomeni, da dobi več kot 50% sredstev iz proračuna za te namene. Ni pošteno, da izgnance, ki so jih do leta 1991 zanemarjali, da jih še mi zdaj ne sofinanciramo iz proračuna.Izpraševalec: Igor Zorčič (SMC)

Vprašanje/pobuda: 1. Glede prehoda za pešce pri Lidlu sem se pozanimal na direkciji in povedali so, da je to v pristojnosti občine. Strinjam se s tem, da se zadeva uredi.

2. Nedavno nazaj smo na oddaji Tednik gledali prispevek iz Brežic, kjer je nezadovoljni občan pojasnil, da je v Trnju, na Prežihovi ulici že dvakrat počila cel za vodo. Najprej na enem mestu, nato, ko so zakrpali razpoko pa na drugem mestu in pri tem je utrpel tudi določeno materialno škodo. Na tem mestu me zanima, glede na to, da se Komunala dostikrat pohvali, da je družini prijazno podjetje, a očitno ne čisto vsaki družini, ali bo kdo za tako slabe sanacije vodovoda odgovarjal in na kakšen način. Zanima me tudi kakšne načrt ima občina, na katero se je Komunala v tej oddaji celo izgovarjala, češ da je občina lastnica tega vodovoda, na kakšen način bo sanirala ta vodovod, da ne bo prihajalo do nadaljnjih poškodb vodovoda in še do nadaljnje škode okoliškim prebivalcem.

3. Na Bojsnem je podjetniška družina Kržan. Ukvarjajo se z mizarstvom. Želijo si razvijati svojo dejavnost. V bližino svoje delavnice želijo umestiti še en objekt z namenom za žago in neke dodatne objekte. Kolikor razumem situacijo, a me lahko iz občinske uprave malo bolj podučite, je zadeva problematična zaradi namembnosti zemljišča, ki naj bi bilo kmetijsko. Glede na to, da smo danes imeli eno podobno razpravo, kjer smo »jamrali« čez agencijo za okolje, da ne da določenih soglasij, me zanima kako bo občina pristopila v tem primeru, ko gre za občana, krajana, ki mora opraviti svoje delo, bodisi s spremembo kmetijskega zemljišča ali s sprejetjem prostorskega izvedbenega akta. Posameznih detajlov tega postopka ne poznam. Kako bo šla občina majhnemu krajanu nasproti? - Igor Zorčič (SMC) 22.03.2018
Odgovor:
Župan – odgovor:
1. Glede drugega vprašanja je dejstvo, da smo mi sprejeli občinski prostorski načrt v letu 2014 in vodimo že postopek za dopolnitev oz. spremembe OPN. Poznam primer Kržan in še kar nekaj podjetnikov je v občini Brežice, ki imajo zelo podobne težave. Podoben primer je družina Blaževič iz Gabrja. Dejstvo je, bi ministrstvo za kmetijstvo moralo v 30-ih dnevih podati smernice, a jih čakamo že 3 oz. 4 mesece in jih še vedno nimamo. Vsaki dan, ko kličem na ministrstvo mi pravijo, da so smernice v podpisu pri ministru, pri državnih sekretarjih, a jih mi na občino ne dobimo. Upam, da razlikujete spremembo OPN-ja in spremembo OPPN-ja. Vemo, da se je postopek OPN-ja vodil 8 let. Da ne bo izgledalo, da občina nima posluha za spremembo OPN. OPN smo sprejeli in ga že dopolnjujemo, kar marsikatera občina ne. Sredstva so zagotovljena. Najbolj vesel bom, če bomo še v tem mandatu uspeli potrditi spremembo OPN-ja. V kolikor bomo dobili, kot nam je bilo obljubljeno, jutri ali pojutrišnjem, smernice, bomo šli v javno razgrnitev. Gre za postopek, ki traja kar nekaj časa.

2. Glede Komunale pa naj povem, da sem prispevek videl in je bil zelo nekorekten tako do mene kot tudi do Komunale. Res je bilo, da je počila cev in da je Komunala bila tem človeku pripravljena plačati odškodnino, kar v prispevku ni bilo povedano, a se občan z višino odškodnine ni strinjal, ker je zahteval še dodatna sredstva za dnevnice, potne stroške. Na Komunali so mu odgovorili, da ne morejo dati več kot je dejanska škoda in da v primeru, če se ne strinja, da lahko vloži tožbo. Tožbo je vložil, ker se ni strinjal s škodo, ko mu je klet poplavilo. Dokler tožba ne bo rešena, ne more nihče odgovarjati. Tednik je bil zelo zrežiran, za kar se je nekdo zelo potrudil tudi na televiziji, saj so ga zrežirali zelo na škodo občine kot tudi na škodo Komunale. Podoben primer je tudi Jermanovo oko, kjer so napadali, kako je občina krivična do teh ljudi, a so potem, ko je bilo konec oddaje, vsi prinesli pogodbe in zdaj delamo pločnik dalje. V občini Brežice se zavedamo, da je volilno leto in da se bodo vrstili takšni prispevki, kjer se bodo zelo potrudili, da bodo blatili občino ali Komunalo. Na Tedniku sem povedal, da občina ne bo dajala izjav, dokler ne bo zaključen sodni postopek, a tega ni nihče povedal, ampak so povedali le to, da župan, ki gre rad pred medije, da se je tu skril. Nisem se skril. Odgovor smo jim podali. Ni bilo pa želje, da se zadeva prikaže objektivno za obe strani. Bil je celo predlog, da bi Komunala tožila njih, ker je bil v izsekih tudi prikazan odgovor Darka Ferlana. Moje mnenje in mnenje občine je, da je v takšnih primerih boljše, da pozabiš in rešuješ zadeve dalje.

Mag. Urška Klenovšek – odgovor:
Mi smo pripravili vloge za smernice pristojnih nosilcev prostora že na začetku poletja lanskega leta in jih tudi odposlali vsem pristojnim institucijam. Do danes še nismo uspeli pridobiti vseh, predvsem kot je župan že omenil, ministrstva za kmetijstvo. Upam, da jih res dobimo. Predvidevali smo javno razgrnitev že septembra, oktobra preteklega leta ter da bi že v prvi obravnavi spremembe OPN-ja obravnavali koncem preteklega leta. Temu žal ni tako, tudi zaradi neprenehnih pozivov k dopolnitvam gradiv določenih nosilcev urejanja prostora, tokrat kmetijcev. K dokumentu smo pristopili tako, da smo sami že izločili tiste pobude oz. potencialne širitve, ki bi za sabo potegnile celovito presojo vplivov na okolje in smo tudi v navezavi z ministrstvom za okolje in prostor. Vodimo tudi že postopek celovite presoje vplivov na okolje, tako da pričakujemo, upam, da se bodo držali dogovora, da bomo do srede naslednjega meseca dobili njihovo odločbo in da bo nato možno v aprilu organizirati javno razgrnitev in nato sledi obravnava, stališča do pripomb, pridobivanje drugih mnenj od vseh pristojnih institucij in zaključevanje.

Župan – odgovor:
Apeliral bi na gospoda poslanca, ob dogodku, ki smo ga imeli za 12 najbolj prodornih občin, kjer je bil predstavljen dober primer Magne, je minister poklical župana in so v 170-ih dneh spremenili prostorski plan. Vsi župani in ostali ugotavljamo, da v tem času ne dobimo smernic. To kaže na to, da imamo to državo v totalnem razsulu in da smo v popolnoma neenakopravnih položajih in dokler ministrstva ne bodo poskrbela, da jim bo enako za malega podjetnika kot jim je za določene, ki imajo poseben privilegij in jih ne bodo enakopravno obravnavali, bom tudi sam kot župan pomagal malim podjetnikom v občini.Izpraševalec: Tomi Jurman (SMC)

Vprašanje/pobuda: 1. Vprašanje se nanaša na stojala, ki jih občani vidijo po mestu Brežice. Stojala so menda prepoznana tudi kot stojala, ki se uporabljajo v času volilne kampanje. Občane zanima v kakšni relaciji so s tistim, ki plakate na njih lepi. Ali jih nekdo daje v najem ali gre za kaj drugega?

2. Podajam predlog za osvetlitev prehoda za pešce pri trgovini Lidli, kjer hodijo ljudje čez cesto. Prehod je zelo slabo osvetljen in je težko zaznati pešca na prehodu. Dobro bi bilo tam urediti osvetlitev in tako povečati varnost za pešce, ki so tudi v večini naši občani.
- Tomi Jurman (SMC) 22.03.2018
Odgovor:
Župan – odgovor:
1. Dejstvo je, da bi odgovor moral podati mag. Andrej Vizjak, saj so stojala last SDS-a. Mislim, da jih je stranka SDS dala v upravljanje enem izmed izvajalcev, ki na njih izvaja oglaševanje.

2. Strinjam se glede osvetlitve. Preveriti je potrebno ali se da lahko samo povečati osvetlitev z žarnicami. Glede na to, da gre za državno cesto ne vem, če so kakšne omejitve. Omenjen prehod je res slabo viden in se strinjam s podanim predlogom.Izpraševalec: Ferdo Pinterič (Lista SONCE)

Vprašanje/pobuda: V uradnem listu št. 5, z dne 26.1.2018 je objavljen razpis Ministrstva za javno upravo za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije. Gre za razpis, ki vabi investitorje, izvajalce širokopasovnih omrežij, ki bi pokrivali bele lise, ki so še v Sloveniji na tem področju. Občina se na razpis ne more prijaviti, ker je razpis namenjen operaterjem telekomunikacijskih povezav. Razpis je odprt do 9.4.2018. Zadevo izpostavljam tu, ker bi želel, če lahko občina preveri oz. ali lahko kako vpliva, da bi se dejansko tudi te bele lise v občini pokrile. Po podatkih ministrstva za javno upravo oz. direktorata za informacijsko družbo sem bil zelo presenečen, ko sem videl njihovo analizo in javno objavljene podatke. Dejansko ima ministrstvo za celotno Slovenijo seznam belih lis na hišne številke natančno, tako da se točno ve koliko gospodinjstev v občini nima dostopa do internetnih in drugih storitev. Podatek za občino Brežice je, da je takšnih gospodinjstev v občini Brežice 865. To je najbrž več kot 10% gospodinjstev v občini. Za primerjavo lahko samo povem, da v tem seznamu ni več občin Krško in Sevnica, kar pomeni, da imajo vsa gospodinjstva internetni dostop. Od 865 gospodinjstev, ki nimajo internetnega dostopa sem pripravil iz njihovih podatkov analizo, kaj to pomeni za območje krajevne skupnosti Sromlje in sem ugotovil, da je v naših 6-ih vaseh, ki jih imamo, takih gospodinjstev kar 215. Praktično ¼ gospodinjstev v občini Brežice. To je tudi eden izmed razlogov, da smo kot krajevna skupnost že večkrat podajali pobudo na občino, da nam pomaga pri tem, da bi neki operaterji začeli izvajati tudi te storitve v bolj odročnih krajih občine. Še enkrat naslavljam to pobudo, saj glede na to, da je objavljen razpis in da naj bi ministrstvo po gospodinjstvo sofinanciralo cca 1.200 EUR, da bi občina skušala vzpostaviti stik z možnimi operaterji in videti, ali se jih da, s skupnim dogovorom prepričati, da bi se tudi oni lahko z neko stimulacijo prijavili na ta razpis in da bi se ta slika popravila. Kolikor vem, določene optične povezave izvaja oz. gradi tudi elektro sistem. Mogoče je tudi tu ena od možnosti povezav in navezav kako bi se to reševalo. V občinskem svetu razpravljamo o vsem mogočem in v proračunu vidimo, da se izvajajo različni projekti, a določeni krajani kot ste danes slišali pa se ukvarjamo še z osnovnimi življenjskimi potrebami kot je voda in internet. - Ferdo Pinterič (Lista SONCE) 22.03.2018
Odgovor:
Župan – odgovor:
Zadevo smo že v januarju obravnavali na kolegiju župana in to zadevo spremljamo ter iščemo rešitve tudi za možnost na omenjen razpis. Zavedamo se, da imamo še kar precej belih lis.Izpraševalec: dr. Stanka Preskar (SMC)

Vprašanje/pobuda: 1. Že je bilo povedano, da smo v Globokem zelo zadovoljni, da so se začele dogajati zgodbe, ki so dolga leta tičale v omarah, gre za urejanje pločnikov in nove ideje o mostovih. Tu zdaj nastajajo nove stvari, ki jih podajam v pobudah, in sicer, pločnik, ki se je končal z umestitvijo avtobusne postaje pri gostišču Urek, je tako narejen, da je zožil križišče in se je tako zaključil, da sam kaže, da je nujno potrebno nadaljevanje, vsaj v razmiku 400 – 500 m. V nasprotnem primeru bomo imeli tam točko večjih avtomobilskih nezgod. Naredili smo res lep odsek s pločniki in javno razsvetljavo, vmes je cca 400m teme in nato spet en majhen otok z javno razsvetljavo. Dajem pobudo, da se ta zadeva čimprej zaključi in da dobi izgled zaključene celote.

2. Že 4 leta za to govornico dajem pobudo o urejanju romske problematike v naselju Gazic. Prišli smo v fazo, kjer šola pere perilo za eno družino. Želim si, da z oddelkom nadaljujemo, da se zadeva čimprej prej uredi, ne samo zaradi takšnih skupin posameznikov v občini kot je romska skupina, temveč tudi za druge, da imajo možnost kot posamezniki ali družine oz. če se jim zgodi, da nimajo možnosti pranja perila doma, da v občini naredimo mesto, kjer bi tudi drugi prebivalci imeli to možnost. Šola je to prevzela najprej za krajše časovno obdobje, pri tem tudi nismo razmišljali o nobenem finančnem nadomestilu. V nedogled to ne bo šlo. Ne razmišljam samo glede te ožje skupine, ampak razmišljam, da je to potrebno za populacijo oz. ljudi, ki niso samo iz te vrste populacije.
- dr. Stanka Preskar (SMC) 22.03.2018
Odgovor:
Župan – odgovor:
1. V proračunu imamo za letošnje leto v Globokem še nadaljevanje pločnika proti Malem Vrhu. Vsa nadaljevanja in širitve pločnikov bodo sestavni del proračuna za leto 2019 in novega občinskega sveta. Upam in verjamem, da bodo šle stvari naprej. A v letošnjem letu je najprej potrebno dokončati to, kar je podpisano v pogodbi in da se uredi zadeva še v smeri Malega Vrha. Projekt še ni zaključen v celoti in ob zaključku bodo postavili tudi prometne znake. Cesta je državna in direkcija bo poskrbela, da bodo znaki postavljeni. Zaenkrat še ni dokončana niti prva polovica projekta pločnika, ki gre od šole do križišča pri Ureku. Tu je še vedno gradbišče in posledično ne more biti vse že urejeno.

2. Na občini smo imeli glede druge pobude že kar nekaj pogovorov, saj pralnica manjka. Že dolgo časa si prizadevamo, da dobimo stari dom upokojencev, v katerem bi bilo mogoče takšno vsebino, kot so bivalne enote in podobno ustvariti. Razočarani smo, da v 4-ih letih ni prišlo do tega prenosa. Upam, da nam bo v teh 4-ih mesecih to uspelo z Ministrstvom za gospodarstvo, kajti tu, vsaj po prvih odzivih, je ministrstvo bistveno bolj odzivno kot je bilo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.Izpraševalec: Marijan Žibert (ROK)

Vprašanje/pobuda: 1. Zanima me stari dom upokojencev, za katerega so v proračunu tudi predvidena sredstva. Zanima me čigav je oz. v katerem stanju je zdaj glede na razmerje občina – država.

2. Podajam pobudo, da se v krajevni skupnosti Velika Dolina pregledajo prometni znaki, ker jih je nekaj izginilo. Nekaj jih je celo KOP ali Komunala, ki je urejeval vodovod, odstranil in jih ni postavil nazaj. Predlagam, da občina to uredi. - Marijan Žibert (ROK) 22.03.2018
Odgovor:
Župan – odgovor:
1. Glede znakov bodo zadevo preverile strokovne službe.

2. Dom upokojencev je zaenkrat še državni. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je ugotovilo, da nam doma ne more predati. Zdaj naj bi dom občina dobila preko regionalnih spodbud, ki so v pristojnosti Ministrstva za gospodarstvo.Izpraševalec: Aljoša Rovan (Levica)

Vprašanje/pobuda: 1. Na prejšnji seji sem prosil za načrte, kako bo izvedena sanacija oz. rekonstrukcija Bizeljske ceste pa tega še nisem dobil. Ne vem, ali gre za hudo skrivnost ali zakaj tega še ni.

2. Glede vodovodnega stolpa so moja vprašanja še vedno v zraku. Tudi župan je omenil, da ga zanima kako je s sanacijo fasade in lesenega dela. Zanima me, ali so kakšne informacije. Po odstranitvi transparenta je vidna plesen. Naš simbol mesta je plesniv. Občina je lastnik objekta. Objekt je v najemu. Ne vemo kakšne so podrobnosti pogodbe o najemu. Prosim, da se nam posreduje ta pogodba, da vidimo kaj v njej piše. Vsaka pogodba mora imeti prehodne določbe, v katerih pogojih se lahko prekine. A zaenkrat nimamo pravih informacij, da bi na tem kdo kaj delal. Predlagam, da se pogodba pošlje vsem. - Aljoša Rovan (Levica) 22.03.2018
Odgovor:
Župan – odgovor:
1. Predlagamo, da prideš v občinsko upravo in si pogledaš načrt za sanacijo oz. rekonstrukcijo Bizeljske ceste.

2. Glede vodovodnega stolpa moram povedati, da smo poklicali najemnika, ki je povedal, da če mu damo 990.000,00 EUR odškodnine, da takoj prekine pogodbo. Dejstvo je, da so to pogodbo sklenili na Občini Brežice za obdobje 50-ih let in njegova vlaganja ovrednotili bogato. Najemnina je bila zelo nizka. Tudi policija je zadevo preverjala in na koncu ni ugotovila nič. Zadevo bo potrebno na dolgi rok urediti. So tudi elementi, s katerimi bi se dalo to pogodbo s tožbo prekiniti, ker se vsebine, ki so bile opredeljene, ne izvajajo. Verjetno bo postopek kar precej dolg. V prihodnosti bo potrebno nekaj narediti, ker drugače se bo vodovodni stolp, če ga bo ta upravljalec upravljal, porušil.Izpraševalec: Stanko Tomše (SMC)

Vprašanje/pobuda: Predstavniki AMD so kot člani Športne zveze Brežice podali pobudo, da se jim pomaga pri umeščanju steze za motokros in za ekstremno gorsko kolesarjenje ob samem nasipu akumulacijskega jezera, kjer so te aktivnosti »ilegalno« že začeli izvajati. Zadevo bi radi speljali do faze, da se določijo pravila kot smo urejali plovni režim po reki Savi oz. po akumulacijskem jezeru ali za raznorazne aktivnosti, ki se bodo izvajale. Prav je, da se pomaga tudi AMD pri iskanju ustrezne lokacije, ob širši razpravi, da se najde tudi soglasje oz. širši konsenz, da zadevo lahko legalizirajo in da pridobijo vadbeno površino. Vemo, da imajo Prilipe zgodovino tekmovanj. Poznamo tudi problematiko, da jim nekateri, zaradi bližine stanovanjskega objekta, ni omogočena vadba, lahko pa se izvajajo tekmovanja. Vsi vemo, da brez trenažnega dela tudi rezultatov ni. Iz naših krajev in iz našega AMD izhajajo znana imena, ki dosegajo tudi zelo dobre rezultate. Mislim, da je prav, da stopimo skupaj in jim na nek način pomagamo najti prostor. Lahko tega, ki ga imajo zdaj ali kakšnega drugega, ki je bolj primeren. Glede na oddaljenost prvih stanovanjskih objektov in tudi z neformalnimi pogovori z lastniki ali uporabniki, naj ne bi bilo pričakovati zadržkov, če občina pristopi k tem, da zadevo poskuša urediti. V tem primeru gre za prostor namenjen odlaganju naplavin iz reke Save, ki niso tako pogoste, da bi bile moteče za njih. - Stanko Tomše (SMC) 22.03.2018
Odgovor:
Župan – odgovor:
Steza, ki jo uporabljajo na črno, je sestavni del DPN-ja in mislim, da nam je vsem jasno kaj to pomeni. DPN ne moremo kar tako spreminjati. Prepričan sem, da če bo prišla pobuda za spremembo ali OPPN za namen moto steze, bo občina postopke vodila kot jih vodi za vse ostale postopke. Bilo je že podanih kar nekaj pobud, vendar občina ne more spreminjati DPN-ja brez njih in brez vseh študij, ki so primerne za to. Mislim, da je to praktično iluzija, da se bo DPN spremenil za motokros stezo, razen če bodo pripravili dokumentacijo za to.Izpraševalec: Stanko Tomše (SMC)

Vprašanje/pobuda: Podjetnik iz Ceste prvih borcev je opozoril na problem zamakanja objektov. Pobuda je bila pripravljena, da bi jo podal na prejšnji seji, a nismo prišli do te točke. Podjetnik je tudi sam, v času javne obravnave za proračun, predlagal sanacijo pločnikov, a le-ta zaradi pomanjkanja sredstev ni bila uvrščena v proračun. Pri izvajanju obnove infrastrukture na Cesti prvih borcev je prišlo do rušenja pločnikov, ki so bili asfaltirani. V telo pločnika se je dalo telekomunikacijsko, elektro, vodovodno in plinsko omrežje. Zaradi Zavoda za kulturno dediščino je bila prepoved ob betoniranja teh vodov, da se na peščeno posteljico položijo granitne plošče, ki so na pločniku. Problem nastaja, ker voda pronica skozi ta del. Staro mestno jedro ni temeljeno in nima izvedene hidroizolacije, ker se to v tistem času ni izvajalo in zdaj imajo problem zamakanja teh objektov. Pobudo je podalo podjetje Hotel Splavar. Tudi stanovalci na tej ulici imajo podobne ali enake težave. Predlagam, da se pristopi k reševanju teh težav. Standard z infrastrukturo smo izboljšali, a s tem za kar smo bili onemogočeni, da bi naredili po pravilih stroke pa smo povzročili znižanje standardov za objekte. - Stanko Tomše (SMC) 22.03.2018Izpraševalec: Mihael Petančič (SDS)

Vprašanje/pobuda: V Globokem se gradi pločnik. Zdaj je nekje na polovici. Investicijo vodi občina. Direkcija bo zgradila tri mostove čez potoke. Apeliram na občino, da bi posredovala dopis na Direkcijo RS, da bi preplastili cesto 676 (državna cesta), kjer bo novi pločnik. - Mihael Petančič (SDS) 22.03.2018

13. Ocena izvajanja občinskega programa varnosti Občine Brežice za leto 2017.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

14. Poročilo Nadzornega odbora Občine Brežice za leto 2017.

Gradiva:

15. Predlog plana dela in finančni načrt Nadzornega odbora Občine Brežice za leto 2018.

Gradiva: