25. seja Občinskega sveta občine Brežice
Datum in ura:
 08.10.2018 ob 16:00
Možnost postavljanja vprašanj:
 08.10.2018 do 20:00
Lokacija:
 Sejna soba na Gubčevi 10a, Brežice.

Vabilo:

Vabilo 25. seja OS

 

25. seja Občinskega sveta občine Brežice bo v ponedeljek, 8.10.2018 ob 16.00 uri, v sejni sobi na Gubčevi 10a, Brežice.

 

Obvestila in odgovori občinskim svetnikom:

 

Stališča in predlogi delovnih teles

Odgovori na pobude in vprašanja

Točke dnevnega reda

1. Potrditev zapisnika 24. redne seje Občinskega sveta Občine Brežice.

Gradiva:

2. Poročilo o opravljenih nalogah po zadnji seji sveta ter o izvrševanju sklepov sveta.

3. Določitev dnevnega reda.

4. Kadrovske in mandatne zadeve:

4.1. Sklep o podelitvi priznanj Občine Brežice za leto 2018.
4.2. Sklep o imenovanju predstavnika občine Brežice v Upravni odbor Regionalne razvojne agencije Posavje.
4.3. Ugotovitveni sklep o predčasnem prenehanju mandata članu – namestniku člana Občinske volilne komisije občine Brežice.
4.4. Sklep o potrditvi mandata nadomestnemu članu – namestnik člana Občinske volilne komisije občine Brežice.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

5. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu za območje občine Brežice – druga obravnava.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

6. Predlog Sklepa o spremembi meje Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko poslovno četrt rondo Črnc – območje jug, BRŽ-60.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

7. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko poslovno četrt rondo Črnc – območje jug, BRŽ-60 – druga obravnava.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

8. Pobude in vprašanja.

9. Sklep o potrditvi Investicijskega programa Rekonstrukcija in dograditev Osnovne šole Artiče.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

10. Poročilo o izvrševanju proračuna občine Brežice za obdobje januar – junij 2018.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

11. Predlog Odloka o določitvi plovbnega režima na reki Savi na območju akumulacijskega bazena hidroelektrarne Brežice – druga obravnava.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

12. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa v Občini Brežice – prva obravnava.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

13. Predlog Odloka o javnih parkiriščih za avtodome v občini Brežice – prva obravnava.

13.1. Sklep o določitvi cenika za dobavo in oskrbo parkirišč za avtodome z oskrbo v občini Brežice.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

14. Sklep o določitvi višine znižanja najemnine za poslovne prostore za leto 2019.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

15. Sklep o določitvi cenika najemnin kmetijskih zemljišč.

Gradiva:

Sprejeti sklepi: